2022-04-06 11:25Blogg

Konsumentens möjlighet att bidra till elsystemet diskuterades vid vårens SamspEL Arena

Den 31 mars arrangerades det sjunde SamspEL Arena i ordningen. Eventet bjöd på en mix av tvärvetenskapliga och tekniska projekt med kundfokus, och berörde bland annat vilken potential som finns hos olika kunder och vad som behövs för att flexibiliteten ska realiseras framöver. Du kan se hela eventet i efterhand på YouTube.

Vilka drifkrafter motiverar konsumenterna?

Samspel Arena modererades av Johanna Barr (Power Circle) och inleddes med ett samtal med Cajsa Bartusch Kätting (Uppsala universitet) som fokuserade på projektet Privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som flexibilitetsresurs. Cajsa lyfte fram att projektet är samhällsvetenskapligt inriktat och fyller en viktig roll, då det är viktigt att skapa acceptans och medvetenhet bland användarna av tekniken. Projektet fokuserar på potentialen för efterfrågeflexibilitet hos olika kundgrupper. Projektet kommer att undersöka vilken roll olika åtgärder - som effekttariffer, individuell återkoppling via app, informationskampanjer och energirådgivning - har på konsumtionsmönster och medvetenheten hos konsumenterna.

Därefter var det dags för ett samtal med Mats Karlström (Ferroamp). Ferroamp arbetar med tekniska lösningar bakom mätaren för att kunden ska få kontroll över sin effektanvänding. Ett samtal hölls också med Jesper Björkman (Flower, tidigare Krafthem). Flower arbetar som teknisk aggregator och kommer in som ett lager ovanpå exempelvis Ferroamps teknik, och samlar ihop alla resurser för att kunna bidra på en flexmarknad.

Under den efterföljande paneldiskussionen med Cajsa, Mats och Jesper lyftes det fram att drivkrafterna för att integrera smart teknik skiljer sig åt mellan företag och hushåll. Den yttersta drivkraften för hushåll är att anpassa sig för kommande generationer och miljö, därefter kommer fokus på ekonomi. För företag är det ett större fokus på ekonomisk lönsamhet, men också fokus på att anpassa sig för att säkra tillgången till effekt framöver. För att öka antalet kunder som är villiga att implementera tekniken krävs det fortsatt kunskapshöjning bland användarna för att skapa en förståelse för vad det innebär.

Vad är viktigt att tänka på för att inkludera alla konsumenter i omställningen till smarta nättjänster?

Ekaterina Tarasova (Linköpings universitet) intervjuades om projektet Smarta elnät – framtidens elnät för alla? Målet med projektet var att göra konsumenter engagerade och intresserade av att ta del av smarta nättjänster. Under projektets gång blev det tydligt att alla konsumenter inte har kunskap kring smarta elnät. I projektet har sociala grupper som riskerar att bli exkluderade på marknaden identifierats. Projektet kom dock fram till att det inte är så produktivt att prata om sociala grupper efter kategorier, utan att det är viktigare att fokusera på deras förutsättningar, då de är mer avgörande för att alla ska kunna inkluderas.

I den efterföljande paneldiskussionen, där Cajsa, Mats och Jesper också deltog, lyftes också vikten av att vara pedagogisk och att öka kunskapen och utbilda slutkunderna kring vad de olika produkterna gör, samt att intresset för ämnet har ökat under pandemin.

Hur kan kommersiella fastigheter bidra som flexibla och balanserande resurser i elsystemet?

Viktor Persson (Siemens) berättade om projektet Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet. I projektet uppgraderas och omprogrammeras byggnadsautomationen i ett ventilationssystem i köpcentrumet Väla centrum, för att kunna delta på stödtjänstmarknaderna FCR-N och FCR-D. Dessutom installeras ett energilager på 500 kW. På så sätt skapas en fastighet som med existerande och nya resurser kan stödja elsystemet. Framöver ses en eventuell potential i att inkludera kylmaskiner, värmepumpar, elbilsladdare.  

Johan Sellin (Castellum) berättade om den effektstrategi som Castellum har tagit fram, och som beskriver hur kommersiella fastigheter kan styra de resurser som presenterats. I effektstrategin har tre roller identifierats: Effektoptimeraren, Elsystemresursen och Systemutvecklaren. Johan betonade också att det behövs ett samarbete med elnätsbolag, med fokus på kunskapsutbyte och stöttning, för att båda parter ska kunna hjälpa varandra.

Jonas Person (Karlstad El- och Stadsnät) presenterade en lägesbild av situationen i deras nät. För att adressera kapacitetsbristen i lokalnätet lyfte Jonas att det är viktigt med kunskapsspridning om hur kunder kan agera för att hjälpa till. Karin Böris (Entelios) berättade om rollen som marknadsaggregator på flexibilitetsmarknader och som rådgivare till kunder som vill frigöra sin flexibilitet. Karin nämnde att intresset för flexibilitetsfrågan bland stora fastighetsägare har ökat den senaste tiden.

I den efterföljande diskussionen mellan Viktor, Johan, Jonas och Karin lyftes det fram att det finns en relativt stor flexibilitetspotential i fastigheter. Om man sätter fastigheter i relation till industrier är det ofta mer komplext att få ut flexibiliteten i fastigheter, men till skillnad mot industrier – där varje process är unik – är processen mer standardiserad för fastigheter.

En annan aspekt som diskuterades var utmaningen med att det i dagsläget bara sker handel några enstaka timmar om året på lokala flexibilitetsmarknader, vilket skapar svårigheter med att få lönsamhet i teknikinvesteringarna. I nuläget är därför intresset att delta på stödtjänstmarknaderna större för att generera intäktsströmmar. Framöver trodde paneldeltagarna däremot att intresset och behovet av lokala flexibilitetsmarknader kommer att öka.

Panelsamtalet avslutades med en diskussion om olika möjligheter att avräkna energi- och effektförbrukningen för flera fastigheter sammankopplade i energigemenskaper. Ett möjligt alternativ som lyftes var att kunna avräkna dessa virtuellt i en gemensam anslutningspunkt, vilket dock inte är möjligt med dagens regelverk. Ett annat alternativ – som lyftes tidigare under eventet – är möjligheten att sammanlänka fastigheter via ett lokalt DC-nätverk, vilket visserligen leder till utbyggnad av fysisk infrastruktur, men som är möjligt redan idag och som dessutom undviker omvandlingsförluster till AC. Båda alternativen har sina för- och nackdelar, och vi är övertygade om att detta – och mycket mer – kommer fortsätta diskuteras flitigt i forum framöver!

Energimyndigheten avslutade webbinariet med att berätta om kommande utlysningar, så håll ögonen öppna efter dessa på Energimyndighetens hemsida!

SamspEL Arena är en seminarieserie som arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. Eventet riktar sig till den breda energibranschen, med syftet att i en branschkontext sprida kunskap och resultat från Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL. Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av information om forskningsprojekt, nyheter och andra event relaterade till SamspEL.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.
Jesper Werneskog
Tidigare anställd
Jesper Werneskog
Arbetar med frågor om framtidens elsystem genom olika projekt och aktiviteter.