2023-10-19 13:44Nyheter

Nytt projekt El för ännu fler

Picture of Stockholm with pink clouds.

Under hösten drar projektet El för ännu fler igång, ett stort samarbetsprojekt med målet att utveckla ett beslutsstödsverktyg för etablering av publik laddning i städer och för boende i flerbostadshus där tillgången till hemmaladdning är begränsad.  Power Circle kommer fokusera på vilka faktorer som påverkar lämpligheten för etablering, hur affärsmodellerna ser ut, samt hur det går att arbeta smart och innovativt för att tillgängliggöra laddning i stadsmiljö.  

 –  Ungefär hälften av alla hushåll i Sverige bor i flerbostadshus där man ofta har mindre möjlighet att sätta upp sin egen laddare samtidigt som vi vet att tillgång till någon form av hemmaladdning ofta är en förutsättning för att man ska ställa om till eldrift. Det är viktigt att kunna tillgängliggöra laddning på ett effektivt sätt och med rimliga villkor även för den här användargruppen om elektrifieringstakten inte ska mattas av, säger David Mowitz, expert inom e-mobility på Power Circle. 

Elektrifieringen av transportsektorn pågår för fullt och 2023 är var tionde personbil laddbar. En viktig fråga när andelen laddbara fordon ökar är hur elbilssanvändare som inte har tillgång till laddning hemma ska kunna ställa om. Det saknas i dagsläget kunskap om hur, när och var publik laddning i städer behöver byggas ut för att möta det framtida behovet.  

Projektet El för ännu fler syftar till att adressera just den utmaningen genom utveckling av ett beslutsstödsverktyg som ska kunna bistå beslutsfattare i både offentlig och privat sektor med information om var det är lämpligt att bygga ut laddinfrastruktur. Verktyget ska kunna uppskatta och möta laddbehovet med hög geografisk upplösning på en nationell skala.  

Målet är att bidra till en ändamålsenlig och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad, samt även att snabba på och ge förutsättningar för en jämlik och rättvis elektrifiering för fler.  Projektet kommer även att detaljstudera enskilda stadsområden, undersöka användarbehov och preferenser, dra lärdomar från föregångsstäder internationellt. Därtill kommer affärsmodeller analyseras, samt lämplighet för etablering ur olika perspektiv och olika aktörers roller i etableringen av laddinfrastruktur. Power Circles roll kommer bland annat vara att analysera hur efterfrågan av laddning i städer kan matchas med kommersiell gångbarhet och samhällsekonomisk effektivitet.  

– Att etablera laddning i urban miljö kan vara både svårt och dyrt. Därför blir det extra viktigt att göra detta smart, kostnadseffektivt och baserat på befintlig och förväntad efterfrågan. Då kan elektrifieringen ske så smidigt som möjligt, även med hänsyn till faktorer som tillgång till nätkapacitet, mark och effektiv  stadsplanering. Detta för att elektrifieringen ska kunna ske så snabbt och smidigt som möjligt, säger David Mowitz, expert inom e-mobility på Power Circle. 

Projektet genomförs tillsammans med RISE, Lindholmen Science Park, Volvo Cars, Göteborg Stads Parkering, Stockholm Stad, Sveriges Allmännytta, ChargeNode, Göteborg Energi, Eways, Volvofinans Bank, Milepost, MER, Waybler och Ellevio. El för ännu fler är delvis en fortsättning på förstudieprojektet El för fler och EU-projektet MEISTER. 

Projektet El för ännu fler pågår tills hösten 2025 och är finansierat av Vinnova inom FFI-programmet. Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

David Mowitz
Expert E-mobility
David Mowitz
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transporter, laddinfrastruktur och integration i elsystemet.