2021-07-06 11:00Pressmeddelande

Ny syntesrapport identifierar framtida forskningsbehov på elmarknadsområdet

Idag lanseras syntesrapporten Elmarknadsforskning i Sverige idag. Rapporten är framtagen av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, och syftar till att ge en översikt över dagens frågeställningar och forskningsområden, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt behovsområden för framtida forskning. 

Elsystemet befinner sig i en omfattande utvecklingsprocess som ändrar förutsättningarna för aktörer och funktioner på dagens elmarknader. Förnybar kraftproduktion, distribuerade resurser, elektrifiering, sektorskoppling och aktiva konsumenter ställer nya krav på marknaderna och dess aktörer för att skapa ett robust och leveranssäkert kraftsystem. Samtidigt skapar digitalisering, automatisering och annan teknikutveckling nya möjligheter till att delta på marknaden och driva systemet.    

– Elsystemets och elmarknadens utveckling förutsätter forskning och innovation. Den här syntesrapporten baseras på en intervjustudie med verksamma forskare och aktörer från näringsliv och offentlig sektor, som tillsammans bidragit till att ta fram en översiktlig bild av forskningsområdet idag – och vilka insatser som behövs framåt, berättar Elham Kalhori, projektledare på Power Circle och författare till syntesrapporten. 

Elmarknadsforskning är ett brett forskningsområde som innefattar forskare med bakgrunder inom bl.a. nationalekonomi, teknik, informationsteknik och beteendevetenskap. I syntesrapporten kategoriseras den befintliga forskningen in under ett antal tematiska delområden inom fältet, och i rapporten ges också en kartläggning av identifierade svenska forskningsmiljöer, samt fokusområden som förknippas med de respektive miljöerna. Vidare ger syntesrapporten en överblick av finansiärer av dagens forskning, och särskilda satsningar som gjorts på området.  

Dessutom ges en beskrivning av forskningens nuvarande roll i utveckling av marknader och reglering, samt hur forskningen tillämpas inom näringslivet. Syntesen identifierar åtta behovsområden för den framtida svenska elmarknadsforskningen, där fem av dessa utgår från behov av ökad kunskap om bl.a. samhällsvetenskapliga aspekter av systemperspektivet, regulatoriska och juridiska aspekter av marknadsutvecklingen, marknadsdesign och utformning av finansiella instrument, kunskap om beteenden på elmarknaden och utveckling av nya modeller. 

Tre av de identifierade behovsområdena utgår från mer processinriktade insatser. Bl.a. lyfts behovet om att bygga upp beständiga forskningsmiljöer för en långsiktig kompetensuppbyggnad på forskningsområdet. Ökad samverkan mellan näringsliv och akademi lyfts också upp som ett behovsområde, för att bidra till fördjupad förståelse mellan forskarna och forskningens användare, och på så vis öka tillämpligheten för den svenska elmarknadsforskning som tas fram.  

Avslutningsvis ger syntesrapporten en kortare internationell utblick med inspiration från Storbritannien och Norge, för att ge goda exempel på hur forskningen kan bidra till marknads- och regelutveckling, samt hur forskningsmiljöer kan byggas upp och finansieras.   

– Syntesrapporten tar ett samlat grepp kring vilken elmarknadsforskning som bedrivs i Sverige, finansierat av Energimyndigheten eller av andra. Det mest intressanta är kanske att man i rapporten identifierar framtida elmarknadsforskningsbehov vilket vi på Energimyndigheten kommer att ta med oss i vårt arbete med framtida satsningar, säger Susanne Karlsson, enhetschef Hållbar el, Energimyndigheten.

Som ett led i syntesarbetet, och i Energimyndighetens fortsatta arbete för framtida satsningar på elmarknadsområdet, har också ett dialogmöte genomförts tillsammans med forskare från dagens identifierade forskningsmiljöer, behovsägare från näringslivet och myndigheter, samt representanter från Infrastrukturdepartementet. Vid dialogmötet – som samarrangerades av Power Circle och Energimyndigheten, och tog avstamp i syntesrapporten – diskuterade parterna vilken forskning som behövs framåt, vilka förutsättningar som behövs för att tillgodose forskningsbehoven, samt vilka insatser som behövs för att kunna tillämpa forskningen i större utsträckning.

– Power Circle är glada över att ha fått möjligheten att göra ett kunskapslyft på elmarknadsområdet, och att dessutom få följa upp insikterna från syntesarbetet med en dialog som kan bidra till fortsatt samverkan mellan aktörerna på området. Dialogmötet gav en positiv bild av den potential som finns på området, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle. 

Läs syntesrapporten här. 

Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av tidigare syntesrapporter som tagits fram av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.