2017-12-07 08:00Blogg

Lokala energisystem - tillgång eller utmaning för nätet?

Studiebesök i Simris. Foto: Albin CarlénStudiebesök i Simris. Foto: Albin Carlén

Det sista seminariet i en serie av fem som Power Circle ordat på temat nya nättekniker och smarta energisystem gick av stapeln i måndags i Ystad, tillsammans med E.ON. Ämnet för dagen var "Lokala Energiystem - tillgång eller utmaning för elnätet"? Mer distribuerad elproduktion i framtiden, i kombination med nya tekniker för flexibilitet och prisfall på batterilager mm gör småskaliga system allt mer intressant. Men även kommande direktiv från tex EU-nivå lutar åt att öppna upp möjligheter för lokala initiativ. Hur ser denna utveckling ut, och vad betyder den för nätet? Det var några av frågorna som seminariet syftade till att besvara.

Dagen inleddes med ett antal föredrag om olika tekniker och projekt runt om i landet, för att sedan avslutas med ett studiebesök på E.Ons projektsite Simris, där man byggt ett lokalt energisystem med solel, vindkraft, batterilager och styrning. E.ONs start-up VERVE var också på plats för att prata lite om affärsmodeller för lokal energihandel. På förmiddagen berättade också Lars Olsson om projektet FED - Fossil Free Energy Districts, på Chalmers och Ulf Näslund från Vasakronan presenterade deras arbete med likströmsnät mellan byggnader - ett projekt som troligen är världsunikt. Även Björn Jernström från Ferroamp var på plats för att berätta om hur likström kan minska förlusterna i lokala energisystem med solel, batterier, elbilar mm.

Björn Berg från NGenic visade upp den teknik för laststyrning som kommer att användas för att styra värmepumpar och varmvattenberedare i E.ONs projekt i Simris. Han poängterade att flexibilitet har stor potential - men det är i värmesystemen den ligger. "Att tvätta på natten är inte flexibelt", sa Björn menande att diskussionen måste flyttas därifrån.

Många osäkerheter finns gällande lagstiftningen för lokala energisystem och mikronät framåt, och mycket kommer att styras ifrån EU. I EU-s Clean Energy paket har det förespråkats att "lokala energisamhällen" ska främjas, och många har tolkat det som ett tecken på att EU kommer att kräva att koncessionsplikten luckrades upp. Kristina Östman från Ei deltog med en presentation på seminariet och klargjorde var frågan ligger just nu. Förhandlingar pågår om skrivningarna, och det är osäkert ännu var det landar. Sveriges linje är att det ska vara upp till medlemsstaterna själva att bestämma om koncessionsplikten, vilket också verkar vara ministerrådet och parlamentets nya linje. Dessutom har de ändrat skrivningarna i det nya förslaget till bara "energisamhällen" för att även inkludera virtuella sådana. Vart allt detta landar till slut vet ingen, men det är tydligt att stärkt kundinflytande och möjligheten till energisamhällen av något slag är en viktig fråga inom EU. En del förändringar kommer antagligen bli nödvändiga i svensk lagstiftning, bland annat lyfte Kristina att det kan bli aktuellt att se över lagstiftningen kring icke-koncessionspliktiga nät.

Under paneldiskussionen lyftes frågor kring drivkrafter och hinder. Flera deltagare tyckte att lågspänningnäten borde avregleras, och Björn Berg konstaterade att det redan finns 40 000 koncessionsbrytare - nämligen de laddbara fordonen! Björn Jernström menade att det dock inte är nätkoncession som är det stora hindret för deras teknik, utan snarare skattelagstiftningen som gör att egenproducerad solel tex belastas med nättariff, skatt och moms så fort den går ut i gatan och vänder. Skattelagstiftningen var även uppe till diskusson som ett hinder för flexibilitet. Prissignaler måste stärkas om det ska löna sig att vara flexibel, tyckte panelen. I dag är endast en liten del av elpriset rörligt, och skatten ligger som en fast summa per kWh för kunden, oberoende av elpriset, vilket inte motiverar vare sig kunder eller dem som ska utveckla affärsmodeller till att styra i rätt riktning.

Publiken deltog bland annat genom att svara på Mentimeterfrågor. I den första frågan lyfte publiken leveranssäkerheter, minskade avbrottstider och kundengagemang som viktigaste fördelar med lokala energisystem. De största hindren var enligt publiken regelverk/lagstiftning, ekonomi och affärsmodeller. De flesta i publiken trodde också att mikronäten kommer att utmana elnätens monopol, både under seminariet och i den enkät som skickades ut efteråt. Både publik och deltagare tyckte dock att lagstiftningen snarare bör driva mot att de samverkar med elnätet på ett bra sätt.

Seminariet var en del av en seminarieserie inom ramen för projektet Kunskapshöjande aktiviteter för nya nättekniker som drivs av Power Circle med delfinansiering från Energimyndigheten.

//Anna Wolf, Sakkunnig i Energisystem och Smarta ElnätOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 70 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem