2022-10-14 06:00Nyheter

Ny rapport färdigställer kunskapsplattform om lokala energisystem

Projektet Smart Förnybart har under två år byggt och spridit kunskap om hur förnybar elproduktion och nya tekniker kan integreras på ett smart sätt i det lokala och regionala energisystemet. Nu har en webbaserad kunskapsplattform färdigställts för att möjliggöra en fortsatt regional samverkan och dialog kring frågorna.

Energifrågan har sällan varit så aktuell som nu, med höga och mer volatila elpriser och en stor oro hos allmänheten. Samtidigt som den akuta situationen behöver hanteras är den pågående elektrifieringen nödvändig för att klara industrins och transportsektorns klimatomställning. De närmaste årtiondena kommer energisystemet att genomgå en stor omställning - elbehovet kommer att öka och andelen variabel förnybar kraftproduktion från sol och vind likaså. Nya tekniker såsom småskalig distribuerad elproduktion, energilager, vätgasproduktion, smarta nättekniker, digitalisering och delningsekonomi både utmanar och skapar nya möjligheter för systemet.

Det finns idag mycket kunskap om hur både vind- och solkraft kan bidra till ett mer robust elsystem, samt kring hur nya tekniker och marknadsmodeller samverkar, men det har hittills funnits ett stort kunskapsgap hos flera nyckelaktörer. En av projektets slutsatser är att ökad kunskapsspridning kring dessa frågor behövs. Genom den webbaserade kunskapsplattformen hoppas projektets deltagare kunna bidra med inspirerande och faktabaserad information om energisystemets olika delar i lättillgängligt format. Kunskapsplattformen innehåller en kortfattad rapport, fem kunskapsunderlag, videoinspelningar av seminarier och en power point som kan användas av olika aktörer, exempelvis i framtida regionala dialoger med andra länsstyrelser.

– Det finns en stor efterfrågan på tydlig och saklig information kring energisystemets utveckling, samt ett stort behov av att sprida goda exempel på hur förnybar produktion och nya konsumenter kan integreras i de lokala energisystemen på ett snabbt och resurseffektivt sätt, säger Anna Wolf, tillförordnad vd för Power Circle och delprojektledare för Smart Förnybart. Genom att allt material på kunskapsplattformen är gratis och i ett lättläst format hoppas vi kunna bidra till att överbrygga kunskapsgapet i energifrågan.

En annan av projektets slutsatser är att det behövs dialog i ett tidigare skede mellan olika lokala aktörer för att få en bättre integration av nya tekniker och snabbare processer för tillstånd och elnätsanslutning.

– En stor bredd av aktörer behöver samverka för att framtidssäkra de lokala och regionala energisystemen så att inte klimatomställningen hindras, säger Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne och projektledare för Smart Förnybart. De regionala dialogerna som genomförts har varit mycket uppskattade och vi hoppas att de kan fortsätta även efter projektets avslut.

Projektets övergripande mål har varit att nyckelpersoner inom länsstyrelser, regioner, kommuner och energiföretag når en större samsyn kring utvecklingen av lokal och regional energiförsörjning. Sammanfattningsvis har projektet landat i följande slutsatser:

  • Det behövs bättre dialog i ett tidigare skede mellan aktörer som vill etablera nya projekt och elnätsbolagen.
  • Någon typ av planerings-/kartverktyg för att hantera kapacitetsbristen efterfrågas av många aktörer.
  • Olika aktörers lagstadgade skyldigheter att planera ur ett energiperspektiv, till exempel kommunal energiplanering och översiktsplanering samt de regionala utvecklingsplanerna, räcker inte alltid för att lösa de energisystemutmaningar vi står inför.
  • En lösning skulle kunna vara att Stadsbyggnadskontor har en energiexpert som medverkar i detaljplaner och fördjupade översiktsplaner.
  • Det har inte kommit några tydliga direktiv kring hur arbetet med nätutvecklingsplaner ska hanteras och här skulle forum för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan olika regioner och företag behövas för att se till att planerna gör största möjliga nytta.
  • Det finns många goda exempel på hur företag, kommuner och regioner arbetar på innovativa sätt med att lösa de lokala elnätsutmaningarna och integrera förnybar produktion, men kunskapen behöver spridas bredare.
  • Kommuner och andra lokala och regionala aktörer behöver förutsättningar och incitament för att kunna bidra konstruktivt till nätutvecklingsplaner.
  • Det omvända gäller också: elnäts- och elproduktionsbolag kan bidra med energisystemperspektiv i den fysiska planeringen så att arbetet med exempelvis översiktsplaner underlättas och framtidssäkras.
  • Kommunal energiplanering behöver utvecklas samt kopplas till översiktsplaneringen för optimal lokalisering av större anläggningar för förnybar elproduktion som vindkrafts- och solcellsparker.

Slutrapporten kan läsas i sin helhet här

Allt material från projektet finns samlat på den webbaserade kunskapsplattformen: Länk till kunskapsplattformen

Mer om projektet Smart förnybart
Projektägare till ”Smart förnybart - Regionala dialoger om den förnybara elproduktionens potential att avlasta elnätet” är Länsstyrelsen Skåne och deltagande projektpartners är Länsstyrelserna i Västra Götaland & Uppsala, Power samt Sustainable Innovation. Projektledare är Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne och biträdande projektledare är Anna Wolf, Power Circle, samt Anna Karlsson, Länsstyrelsen Uppsala.

Projektet har finansierats av Energimyndigheten och har pågått i två år mellan oktober 2020 och september 2022.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem