2020-10-27 12:05Nyheter

Power Circle kommenterar SVTs inslag: Med smart laddning får elbilen plats i elnätet

Under morgonen har SVT rapporterat om att antalet elbilar ökar snabbt och att forskning nu visar att för många elbilar kan skapa problem i elnäten. I en kommentar anser Power Circle att bilden som målas upp är förenklad. Kunskapen om att dessa problem kan uppstå när samhället elektrifieras är inte ny, och energibranschen jobbar redan aktivt med att utveckla olika smarta lösningar för att elnätens kapacitet inte ska bli ett hinder i klimatomställningen. Dessutom kan elbilarna i en framtid komma att stabilisera elnäten.

Elsystemet står inför en stor omställning när fossil energi ska fasas ut. De färdplaner som industrier genom Fossilfritt Sverige tagit fram pekar på att vi kommer att använda betydligt större mängder el inom både transportsektorn och industrin. För att lyckas med omställningen kommer vi framöver att behöva en större elproduktion men kanske framförallt ett förstärkt elnät för att kunna distribuera och förse samhället med den el som behövs. Detta är i fokus i Energiföretagens färdplan och branschen arbetar aktivt med hur elsystemet ska kunna möjliggöra klimatomställningen.

– Laddning av elbilar är bara en delmängd i frågan, men kan självklart få en stor inverkan på effektsituationen om alla skaffar elbil och laddar samtidigt. Samtidigt kan det elnät vi har idag användas mer resurseffektivt, då det finns många timmar då det är gott om utrymme för att överföra mer el. Genom smart elanvändning och smart laddning kan elanvändningen öka utan att näten behöver förstärkas, säger Johanna Lakso, vd Power Circle.

Det finns flera studier som visar hur smart laddning kan reducera belastningen på elnätet från elbilar. En studie från Norge som publicerades förra året visar att om elbilar laddas på natten istället för eftermiddag och kväll, skulle elnätet såsom det ser ut idag klara av nära 100 procent elbilar med obefintliga eller mycket små investeringar i elnätet. Även ett exjobb från Power Circle visar hur investeringar i elnät kan minskas med smart laddning. Ett demonstrationsprojekt i Storbritannien har visat hur prissignaler mot kunder kan åstadkomma nödvändig förskjutning av laddning till nattetid.

Viktigt att påpekar är också att smart laddning inte är något som ska krångla till vardagen för privatpersoner utan att det är något som sköts automatiskt. I princip alla laddboxar för elbilar som installeras idag har också möjlighet att ställas in på tider för laddning, så man behöver inte tänka på det själv. De flesta elbilsägare behöver dessutom inte ens ladda sin elbil varje dag, då den genomsnittliga körsträckan i landet är 3-4 mil per dag. Laddningen kan också styras av ett energitjänstebolag som håller koll på både elpris och elnätstariffer.

– Det som behövs är tydligare signaler från elnätsbolagen och tariffer som gör det mer gynnsamt för kunderna att ladda när belastningen på elnätet låg. Exempelvis har Ellevio utvecklat ett koncept där effektuttaget på laddgatorna i Stockholm kan styras ned vid situationer med kapacitetsbrist i området, säger Johanna Lakso.

Tittar vi på elektrifieringen av tyngre transporter som lastbilar, bussar och färjor, är utmaningarna för elsystemet större och här pågår nu många studier som försöker uppskatta vilket effektbehov som elvägar och elektrifierade godstransporter behöver.

Avslutningsvis är alla som arbetar med elsystemet överens om att kapacitetsbrist kan uppstå när allt fler sektorer av samhället elektrifieras. Dock är just de privata elbilarna troligtvis den minsta av dessa utmaningar, då det ändå med relativt enkla medel går att få till en smart laddning. Därför är det olyckligt att lägga skulden på de privatpersoner som går före och köper elbil genom säga att det är elbilarna som riskerar att göra framtidens elsystem ostabilt.

Tvärtom skulle elbilarna i en framtid kunna vara de som just stabiliserar elsystemet. Ett exempel är att Tibber redan idag säljer stabiliseringstjänster till Svensk kraftnät från elbilar. Och med en fortsatt implementering av tekniken vehicle to grid (V2G), där el kan matas både till bilen från nätet och tvärt om, kan bilarna bli en viktig resurs för stabiliteten i elsystemet.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering