2022-10-04 10:30Nyheter

Power Circle undersöker smart laddning för kommersiella transporter i nytt projekt

I ett nytt demonstrationsprojekt analyserar Power Circle, tillsammans med Rearq, Martin & Servera och Chalmers, potentialen och möjligheterna med en delad laddinfrastruktur för kommersiella fordon. Målet är att utveckla system och affärsmodeller för en laddinfrastruktur som kan delas av flera olika transportbolag. Power Circle kommer undersöka vilken potential det finns att ladda smart, till nytta för både elsystemet och transportbolagen.

Elektrifieringen av kommersiella transporter har börjat ta fart. Under året ökade antalet eldrivna lastbilar i Sverige markant – från ett 30-tal under 2021 till drygt 158 stycken idag – och enligt Mobility Swedens färdplan för tunga transporter kan varannan ny lastbil år 2030 vara elektrisk. För lätta lastbilar pekar korttidsprognosen från Mobility Sweden på att andelen nyregistreringar kan gå från 7,5 % år 2021 till hela 17 % 2022. I ett parallellt projekt har Power Circle arbetat med att ta fram nya scenarier för utvecklingen av eldrivna lastbilar och ser att det med rätt förutsättningar kan gå ännu snabbare. Samtidigt som fler fordon och modeller kommer ut på marknaden beviljade Energimyndigheten nyligen via stödet till Regionala Elektrifieringspiloter cirka 1,4 miljarder kronor till publika ladd-och vätgasstationer för tunga transporter.   

En nyckel i elektrifieringen är att bygga ut laddinfrastrukturen på rätt platser och på ett kostnadseffektivt sätt. Majoriteten av laddning kommer ske på depå och semi-publikt, där semi-publikt för yrkesfordon ofta syftar på att laddarna kan användas av flera olika transportörer som har tillgång till laddstationen, vid till exempel en logistikhub eller i en hamn.

I demonstrationsprojektet, som heter ”Affärsmodeller för öppen plattform för delad laddinfrastruktur” kommer en lösning utvecklas där flera transportbolag kan dela på semi-publik laddinfrastruktur, för att därmed öka nyttjandegraden och sänka kostnaderna för de enskilda aktörerna. Projektet är en fortsättning på ett projekt som löpte under våren där Power Circle ansvarade för att undersöka regulatoriska förutsättningar för elektrifiering av kommersiella transporter.

I detta projekt kommer Power Circle särskilt att fokusera på vilka möjligheter som finns med en delad och förutsägbar laddning kopplat till elnätet.  Det handlar om att kartlägga incitamenten för att styra laddning med fokus på effektuttag och att undersöka transportbolagens möjligheter att förflytta laddning i tid. Power Circle kommer även att undersöka vilken nytta elnätsbolag kan ha av prognoser över laddning.

- Det ska bli intressant att fortsätta undersöka potentialen för delad laddinfrastruktur för kommersiella fordon tillsammans med våra partnerföretag, speciellt med fokus på hur transport-och elsystem kan samverka för att skapa ett så smart och kostnadseffektivt system som möjligt, säger David Mowitz, expert inom e-mobility på Power Circle.

Chalmers kommer att undersöka vilka affärsmodeller som finns, vilka aktörer som är delaktiga samt vilka framtida affärsmodeller som är möjliga utifrån ett perspektiv med delad laddinfrastruktur. Rearq kommer att arbeta med fortsatt utveckling av en teknisk lösning för delad laddinfrastruktur som möjliggör bokning, integration mot brukares transportplanering, prognostisering av effektuttag, samt hur detta fungerar i ett systemperspektiv. Lösningen kommer utvecklas och demonstreras i ett verkligt case, där Martin & Servera är kravställare från transportsidan med avseende på affärsmodell och funktion av systemet. Demonstrationen genomförs med hjälp av faktisk laddinfrastruktur kopplat till en kommersiell fordonsflotta, där Martin & Servera även kommer att upplåta fordon och laddinfrastruktur för demonstrationen.

- Det är otroligt roligt att tidigare projekt visat på en potential och en vilja hos aktörerna att samarbeta kring laddinfrastrukturen.  Nu fördjupar vi oss i hur affärsmodellerna och de tekniska lösningarna kan  se ut i ett verkligt case med hjälp av vår prototyp, säger Johan Klintberg, COO på Rearq.

Projektet Affärsmodeller för öppen plattform för delad laddinfrastruktur pågår tills juni 2023 och är finansierat av Vinnova inom FFI-programmet. Projektet är en fortsättning på förstudien Öppen plattform för delad laddinfrastruktur  utförd av Rearq och Chalmers under 2021, samt projektet Acceleration av implementering av öppen plattform för delad laddinfrastruktur  utfört av Chalmers, Rearq och Power Circle under 2022.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

David Mowitz
Expert E-mobility
David Mowitz
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transporter, laddinfrastruktur och integration i elsystemet.