2020-09-29 05:01Nyheter

Regionala dialoger om förnybarts potential att avlasta elnäten

I ett nytt projekt med fokus på regionala dialoger kring omställningen av energisystemet ska Power Circle, tillsammans med Sustainable Innovation och tre Länsstyrelser, bygga upp och sprida kunskap om hur förnybar elproduktion kan integreras på ett smart sätt i det lokala och regionala energisystemet.

Projektet ska leda till att nyckelpersoner inom länsstyrelser, regioner, kommuner och energiföretag m.fl. skapar en större samsyn kring utvecklingen av lokal och regional energiförsörjning. Detta uppnås genom att projektet etablerar mötesplatser för att möjliggöra en god dialog mellan aktörer som arbetar med förnybar elproduktion, fysiska planerare på kommunal och regional nivå, politiker, representanter från elnätsföretag och fastighets-/bostadsföretag samt lokala intresseorganisationer för att möjliggöra ett bättre samspel i planeringen av elsystemet.

- Power Circle har i flera tidigare projekt arbetat med kunskapsspridning kring den förnybara elproduktionens roll i energisystemet och hur den både kan bidra till de övergripande energi- och klimatmålen och robustheten i elsystemet. Med det här projektet når vi en helt ny målgrupp där behovet av kunskapsspridning är stort, säger Anna Wolf, projektledare för Power Circle.

Den stora omställning av energisystemet som redan har påbörjats innebär att elnätet ska hantera en större andel variabel elproduktion från förnybara energikällor samtidigt som en ökad elektrifiering leder till nya användningsmönster. Det finns idag kunskap om hur vindkraft och solkraft kan integreras för att bidra till ett mer robust elsystem. Samtidigt pekar alltmer på att nödvändig kunskapsspridning och samverkan för implementering av dessa strategier saknas hos nyckelaktörer.

Projektet utgår från ett identifierat samverkansbehov mellan, å ena sidan, elproducenter och nätplanerare och, å andra sidan, samhällsplanerare och andra aktörer inom den lokala offentliga sektorn. Genom ett antal workshops och seminarier kommer nyckelaktörer ges en förståelse för andras arbetssätt samtidigt som goda exempel identifieras och nödvändig kunskapsspridning.

Om projekt

Projektets fullständiga titel är: ”Regionala dialoger om den förnybara elproduktionens potential att avlasta elnätet”. Projektägare är Länsstyrelsen Skåne och deltagande projektpartners är Länsstyrelserna i Västra Götaland & Uppsala, Power Circle samt Sustainable Innovation. Projektledare är Sandra Johanne Selander från Länsstyrelsen Skåne och biträdande projektledare är Anna Wolf från Power Circle samt Anna Karlsson från Länsstyrelsen Uppsala.

Projektet finansieras av Energimyndigheten. Det startar 1 oktober i år med en kunskapsuppbyggande och pågår t o m juni 2022. De regionala dialogerna kommer att pågå i de tre deltagande länen. Läs mer om projektet på vår hemsida >>Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem