2021-10-18 13:00Nyheter

Se hela seminarieserien om smart förnybart!

Kunskapsplattformen Smart Förnybart har nu uppdaterats med inspelningarna från de tre seminarier om framtidens energisystem och smart integration av förnybart som genomförts de senaste fyra veckorna. För dig som missade att delta kan i denna nyhet även läsa en kort summering av innehållet från de tre seminarierna samt ta del av svaren på publikens frågor.

Inom projektet ”Smart förnybart” har Power Circle genomfört en serie kunskapsseminarier tillsammans med Länsstyrelserna i Skåne, Uppsala och Västra Götaland samt Sustainable Innovation. Alla seminarier går att se i efterhand och är en del av en webbaserad plattform för att sprida kunskap om hur förnybar elproduktion kan integreras på ett smart sätt i det lokala och regionala energisystemet. Tidigare har tre kunskapsunderlag riktade till en bred målgrupp av aktörer som arbetar med lokal och regional planering samt med olika delar av energisystemet publicerats.

Planera smart för förnybart

Det första seminariet gav en överblick över hur olika verktyg för regional planering kan användas för en effektiv integration av förnybart i det regionala energisystemet. Inledningsvis fick vi en genomgång av den stora energiomställningen vi står inför med både kraftig elektrifiering och en övergång till ett nytt energilandskap med större andel variabel, distribuerad och diversifierad produktion, men också fler möjligheter med flexibilitet, lagring och smarta elnätslösningar. Vi fick höra mer om hur Ei tänker kring nätutvecklingsplaner av Johan Carlsson och Anna Karlsson från Länsstyrelsen i Uppsala berättade mer om deras arbete från ett regeringsuppdrag om kapacitetsförsörjning.

Herrljunga elektriska bjöd även på en inblick i sitt arbete med att ta fram en solbruksplan för nätet och Helsingborgs stad och Öresundskraft pratade om sitt gemensamma arbete med att ta fram en eleffektplan.  Panelsamtalet kretsade bland annat kring behovet av samverkan och svårigheterna med att få fram elnätsdata för att kunna planera för installationer och smarta tjänster. En annan fråga som lyftes var behovet av incitament i elnätsregleringen och möjligheterna att kunna bygga ut kapacitet snabbare och kanske även utifrån bättre prognoser.

Smart integration av förnybart med variationshantering

Det andra seminariet fokuserade på variationshantering och gick igenom vilka olika strategier som finns för att hantera större mängder variabel förnybar produktion i systemet samt några spännande exempel på projekt som testat olika tekniker. Chalmersforskaren Lisa Göransson inledde seminariet med en genomgång av varför variationshantering är så viktigt och vilka tekniker som finns att tillgå för att balansera framtidens elsystem med hög andel variabel kraftproduktion. Sedan fick vi höra mer om hur sektorsintegration med värmesektorn kan bidra, hur solel och batterier kan styras smart tillsammans och vilka marknader som de kan sälja tjänster på idag, hur vindkraften styrs smart på Gotland samt om vilka lärdomar som dragits från det lokala energisystemet i Simris.

I panelen diskuterades bland annat svårigheterna med timing om en energy-onlymarknad ska kunna driva behovet av investeringar i variationshanteringsresurser. En annan fråga som poängterades var behovet av högnivåsamarbeten och kanske en nationell vägledning - många av de aktörer som äger flexibilitetsresurser kanske aldrig har varit aktiva på elmarknaden förut och insteget kan vara svårt.

Flexibilitet för smart förnybart

Flexibilitet var ämnet för det tredje kunskapsseminariet, där vi gick igenom hur olika verksamheter och sektorer, såsom hushållen, elbilarna och industrin, kan bidra till stabiliteten i elsystemet genom så kallad användarflexibilitet eller efterfrågeflexibilitet – för det är ju själva elförbrukningen som behöver anpassa sig, inte användarna! De ska helst inte märka att deras elanvändning styrs, vilket är möjligt med aggregering och nya, smarta, uppkopplade lösningar. Under seminariet fick vi höra mer om projektet VäxEl, där de visat hur villor kan bidra till elsystemet med uppkopplade värmepumpar och elbilsladdare, hur batterilager kan bidra till att kapa toppar i effektförbrukningen i kyrkor och samtidigt bidra med frekvensreglering, hur en bostadsrättsförening kan bidra med både energieffektivisering, flexibilitet och egen produktion samt hur lokala flexibilitetsmarknader kan skapa möjligheter både för nätägare och flexibilitetsleverantörer.

Panelen fick svara bland annat på hur långt vi kommit med de här olika smarta lösningarna - finns de eller när kommer de? De flesta paneldeltagarna var överens om att tekniken finns, men vi behöver utveckla affärsmodeller, marknader och standarder- särskilt när det handlar om affärsmodeller med många olika aktörer. Ett annat dilemma som lyftes var hur vi ska kunna skapa prissignaler som styr rätt när det finns så många olika typer av flexibilitet och dessutom så många olika behov på olika nivåer i systemet.

Många frågor och svar

Sammanfattningsvis så var intresset högt med mellan två och trehundra anmälda på alla seminarierna och med representanter från många olika delar av landet och olika branscher och regioner. Det var också hög aktivitet i chatten med många frågor till presentatörerna under alla tre seminarierna och som en uppföljning har en sammanställning av frågor och svar publicerats på projekthemsidan.

 

Om projektet

Projektets övergripande mål är att nyckelpersoner inom länsstyrelser, regioner, kommuner och energiföretag når en större samsyn kring utvecklingen av lokal och regional energiförsörjning. Utöver kunskapsunderlagen och seminarieserien kommer projektet att etablera mötesplatser för att möjliggöra ett bättre samspel i planeringen av elsystemet. En god dialog mellan aktörer som arbetar med förnybar elproduktion, fysiska planerare på kommunal och regional nivå, politiker, representanter från elnätsföretag och fastighets-/bostadsföretag samt lokala intresseorganisationer är viktig för att bygga ett effektivt energisystem.

Projektägare till ”Regionala dialoger om den förnybara elproduktionens potential att avlasta elnätet” är Länsstyrelsen Skåne och deltagande projektpartners är Länsstyrelserna i Västra Götaland & Uppsala, Power Circle (via föreningen Elkraftringen) samt Sustainable Innovation (via Föreningen för energieffektivisering). Projektledare är Sandra Johanne Selander från Länsstyrelsen Skåne och biträdande projektledare är Anna Wolf från Power Circle samt Anna Karlsson från Länsstyrelsen Uppsala.

Projektet finansieras av Energimyndigheten. Det startade 1 oktober 2020 med en kunskapsuppbyggande fas och pågår t o m juni 2022. De regionala dialogerna kommer att pågå i de tre deltagande länen under andra halvåret av 2021.

Länk till projekthemsida och kunskapsplattform                                                                                                                


Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med drygt 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem
Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.