2021-08-31 10:30Pressmeddelande

Ny kunskapsplattform om integration av förnybart i elsystemet.

Inom projektet Smart Förnybart lanserar Power Circle, tillsammans med Sustainable Innovation och tre länsstyrelser, en webbaserad plattform för att sprida kunskap om hur förnybar elproduktion kan integreras på ett smart sätt i det lokala och regionala energisystemet. I ett första steg släpps tre kunskapsunderlag, riktade till en bred målgrupp av aktörer som arbetar med lokal och regional planering samt med olika delar av energisystemet.

Energisystemet kommer de närmaste årtiondena att genomgå en stor omställning. Industrier och transporter elektrifieras i strävan att minska användningen av fossil energi. Andelen variabel förnybar kraftproduktion från sol och vind ökar. Nya tekniker och trender, som småskalig distribuerad elproduktion, energilager, vätgasproduktion, smarta nättekniker, digitalisering och delningsekonomi, både utmanar och skapar nya möjligheter för energisystemet. Det finns idag kunskap om hur vindkraft och solkraft kan bidra till ett mer robust elsystem och hur dessa nya tekniker och trender samverkar, men det har hittills funnits ett stort kunskapsgap hos vissa nyckelaktörer.

- Vår målgruppsanalys visar på en stor bredd av aktörer som behöver samverka för att framtidssäkra de lokala och regionala energisystemen. Med den här kunskapsplattformen hoppas vi kunna bidra till att alla inblandade har en gemensam grund att stå på, vilket i sin tur underlättar möjligheterna för en god dialog, säger Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne och projektledare för Smart Förnybart.

I ett första steg lanseras tre kunskapsunderlag som sammanfattar huvuddragen i den utveckling av elsystemet som behöver ske under kommande år:

  • Ett elsystem i stor förändring
  • Smart förnybart i energisystemet
  • Användarflexibilitet i framtidens energisystem

Tillsammans med en serie frukostseminarier, som kommer att hållas mellan den 22 september och den 6 oktober, utgör kunskapsunderlagen en plattform som beskriver huvuddragen i den utveckling av de lokala och regionala energisystemen som behöver ske under kommande år. Målet är att sprida fakta och inspiration om energisystemet, och om hur förnybar el från sol och vind kan integreras smart, på ett tillgängligt sätt för en bredare målgrupp.

- Teknikutvecklingen går oerhört fort och för aktörer som inte jobbar uteslutande med dessa frågor kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad, säger Anna Wolf, elsystemexpert och projektledare för Power Circle. Genom att sprida kunskap till en bredare målgrupp hoppas vi bidra till en större acceptans och förståelse för de nya teknikerna och deras roll i energisystemet.

Projektets övergripande mål är att nyckelpersoner inom länsstyrelser, regioner, kommuner och energiföretag når en större samsyn kring utvecklingen av lokal och regional energiförsörjning. Utöver kunskapsunderlagen och seminarieserien kommer projektet att etablera mötesplatser för att möjliggöra ett bättre samspel i planeringen av elsystemet. En god dialog mellan aktörer som arbetar med förnybar elproduktion, fysiska planerare på kommunal och regional nivå, politiker, representanter från elnätsföretag och fastighets-/bostadsföretag samt lokala intresseorganisationer är viktig för att bygga ett effektivt energisystem.

Länk till kunskapsplattformen
Länk till information om frukostseminarier

Mer om projekt
Projektägare till ”Regionala dialoger om den förnybara elproduktionens potential att avlasta elnätet” är Länsstyrelsen Skåne och deltagande projektpartners är Länsstyrelserna i Västra Götaland & Uppsala, Power Circle (via föreningen Elkraftringen) samt Sustainable Innovation (via Föreningen för energieffektivisering). Projektledare är Sandra Johanne Selander från Länsstyrelsen Skåne och biträdande projektledare är Anna Wolf från Power Circle samt Anna Karlsson från Länsstyrelsen Uppsala.

Projektet finansieras av Energimyndigheten. Det startade 1 oktober 2020 med en kunskapsuppbyggande fas och pågår t o m juni 2022. De regionala dialogerna kommer att pågå i de tre deltagande länen under andra halvåret av 2021.


Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem