2022-11-29 07:35Pressmeddelande

Mycket återstår för digitaliserade elnät

Idag släpper Power Circle ett nytt faktablad med fokus på elnätens digitalisering. En bakomliggande enkätstudie visar att en lång väg återstår för de flesta elnätsföretag. Hela 85 procent uppger att de samlar in data som sedan inte används, och enbart 15 procent kan anses ha en delvis digitaliserad verksamhet. Det är dags att öka takten om vi ska kunna dra nytta av alla de nyttor som digitaliseringen kan ge elektrifieringen.

Internationellt sett anses Sverige ha en hög digital mognad, men när det kommer till digitaliseringen av elnäten kan man ibland häpna över hur många analoga processer som finns kvar. Utrullningen av smarta elmätare gör att många nätägare nu tar steg framåt, men det är tydligt att nätägarna har kommit olika långt på sina digitaliseringsresor. Flera aktörer är också osäkra på vad ”digitaliserade elnät” innebär, och vilka lösningar och områden de ska prioritera.

– Vi ser att det finns ett behov av att tydliggöra vilka nyttor som nätägare och samhället kan få av mer digitaliserade elnät. Därför har vi tagit fram det här faktabladet som ger en snabb översikt av alla nyttor och sedan fördjupar tre exempel för att visa på vad digitaliseringen kan innebära i praktiken, säger Elham Kalhori, projektledare på Power Circle.

I faktabladet fördjupas hur nätplaneringen kan förbättras med en digital tvilling, hur nätstationerna kan gå från analog till autonom drift och hur arbetet med flexibilitet kan utvecklas. Tre av många nyttor som digitaliseringen kan medföra. Gemensamt för flera av nyttorna är att de bidrar till ett mer resurseffektivt användande av elnäten, något som är av stor vikt nu när samhället ska elektrifieras.

– Genom att jobba aktivt med digitalisering kan driften av elsystemet förbättras vilket skapar bättre förutsättningar för den pågående energiomställningen. Tyvärr krävs fortfarande mycket installation av digital teknik för att skapa de grundläggande förutsättningar som krävs innan data kan användas till att skapa mer effektiva och digitaliserade processer, säger Johanna Lakso vd för Power Circle.

Som underlag till faktabladet ligger projektet DigiGrid, som under året genomförts av Power Circle med finansiering av Energiforsk. I projektet genomfördes en enkät där elnätsföretag själva fick svara på frågor om digitaliseringen av elnäten. Enligt enkäten arbetar alla företagen med digitalisering, men en del befinner sig i en orienteringsfas, de flesta har digitaliseringsinitiativ på gång och bara 15 procent har kommit till stadiet att tidigare digitaliseringsåtgärder nu ligger till grund för beslut.

Att data ligger till grund för beslut och bidrar till nya digitala processer anses vara en viktig brytpunkt mellan datorisering och digitalisering. Något som Power Circle tagit fasta på i den nya digitaliseringstrappa som lanseras i faktabladet. Där utgörs steg ett av mätning och övervakning, steg två av fjärrstyrning – och först på steg tre sker en ordentlig digitalisering i den mening att nya tjänster eller processer utvecklas. På det högsta steget sker en automatisering och beslut fattas autonomt.

– Genom att utgå från digitaliseringstrappan blir det tydligt att det som idag ofta beskrivs som digitalisering i själva verket handlar om grundläggande datorisering för att kunna uppnå digitalisering senare. Det är viktigt att fånga upp skillnaden, och förstå vägen framåt, för att satsningarna inte bara ska bli till stora investeringskostnader som sedan inte utvecklas vidare och integreras i nätverksamheten, avslutar Elham Kalhori projektledare på Power Circle.

===========

Så bra koll har elnätsföretagen på sina elnät idag

97% har god kännedom om var det finns anslutna solceller i nätet. 
77% har god kännedom om var flaskhalsar kan uppstå i dagsläget.
74% har god kännedom om var nätet behöver byggas ut för nya laddpunkter.
65% har god kännedom om var ny produktion kan anslutas.
30% har god kännedom om var det finns nätanslutna energilager.

===========

Läs mer i DigiGrid-rapporten eller faktabladet.Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.