2022-02-24 14:50Nyheter

Nytt projekt ska sprida kunskap om digitaliserade och resurseffektiva elnät

Den pågående energiomställningen – med en tilltagande elektrifiering, ökad elanvändning och nya kunder i elsystemet – medför nya krav på resurseffektivitet i elnäten. Därför blir digitalisering ett viktigt verktyg för elnätsbolagen. Power Circle startar nu upp ett projekt för att kartlägga hur långt elnätsbolagen har kommit med digitaliseringen, undersöka hinder och incitament samt sammanställa kunskapsläget.  

Den 1 februari startade Power Circle projektet DigiGrid – digitaliserade och resurseffektiva nät. Projektet pågår fram till september i år, och ska kartlägga hur långt elnätsbolagen har kommit med digitaliseringen, beskriva dess nyttor och vad som krävs för att uppnå dem, samt undersöka vilka hinder och incitament som finns – eller saknas. Syftet med projektet är att sammanställa kunskapsläget på ett lättillgängligt sätt som kommer elnätsbolagen till godo.  

Vi vill sprida kunskapen som finns på området digitaliserade elnät, och genom detta se till att alla nätbolag, oavsett storlek, får tillgång till kunskapen för att skapa bättre förutsättningar för energiomställningen och användningen av smarta nät, berättar Elham Kalhori, projektledare på Power Circle.  

Digitalisering kan bidra till en ökad resurseffektivitet inom planering, drift och underhåll, och skapar bättre insyn i näten vilket kan minska behoven av nätutbyggnad. Till exempel är digitalisering ett användbart verktyg för att förstå var i nätet det är lämpligt att ansluta laddstationer, solel och andra nya resurser som minskar behovet av fossil energi. Dessutom möjliggör digitaliserade nät ett bättre utnyttjande av efterfrågeflexibilitet.  

Under projektets första fas görs en sammanställning av befintlig kunskap på området. Vidare ska projektet övergripande kartlägga hur långt elnätsbolagen har kommit i sin digitalisering, bland annat genom att undersöka vilka användningsområden som nätbolagen ser, vilken teknik de har investerat i, vilken data som samlas in och hur datan används. Kartläggningen görs med hjälp av enkäter, fallstudier och rundabordssamtal.  

I projektet kommer vi också ha ett nära samarbete med vår referensgrupp som representerar 14 organisationer – olika nätbolag, lokala energibolag och nya tjänsteleverantörer på elmarknaden – som bidrar till att säkerställa projektets relevans, vilket är viktigt då utvecklingen på området går snabbt framåt, säger Elham Kalhori.  

DigiGrid finansieras av Energiforsk genom programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet, som ska analysera och utvärdera möjligheterna med digitalisering och ny teknik på elnätsområdet. Programmet har pågått sedan 2018 och avslutas senare i år. 

Jag ser fram emot samarbetet med Power Circle och att gemensamt sprida kunskap kring viktiga framsteg inom kraftbranschens digitaliseringsområde. Projektet DigiGrid är ett perfekt avslut på programmet, säger Susanne Stjernfeldt, programansvarig på Energiforsk. Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.