2020-10-16 04:31Pressmeddelande

Nytt projekt ska snabba på elektrifieringen av lastbilar

Power Circle sätter ytterligare fokus på elektrifieringen av transportsektorn. Igår utnämndes Johanna Lakso, vd på Power Circle, till ledamot i regeringens nya elektrifieringskommission. Samtidigt drar ett nytt spännande projekt med fokus på elektrifiering av transportsektorn igång på Power Circle. Denna gång ska Power Circle, tillsammans med Dansk Elbil Alliance och IUC Syd, bana väg för elektrifieringen av lätta och tunga varu- och godstransporter inom ÖKS-regionen genom projektet ScandELivery.

Sverige har ett mål om att minska vägtrafikens utsläpp med 70 % till 2030 . Idag står fordonsslagen lätta och tunga lastbilar för ca 30 % av de totala utsläppen vid inrikes vägtransporter. Därför har elektrifieringen av lätta och tunga lastbilar stor potential att bidra till det satta målet 2030.

På personbilssidan går utvecklingen allt snabbare tack vare att allt fler elektrifierade modeller lanseras, att infrastrukturen byggs ut, politiskt stöd och en allt större medvetenhet bland konsumenter. Statistiken från Power Circle visar en tillväxt av laddbara fordon i Sverige de senaste 12 månaderna på hela 65 %. Även på bussidan har elektrifieringen tagit fart och många riktar nu blickarna mot elektrifiering av tyngre transporter och yrkesfordon.

Power Circle har länge följt och faciliterat elektrifieringen av personfordon. Det känns som ett naturligt och spännande steg att tillsammans med våra partners ta oss an även tyngre transporter, säger Johanna Barr, projektledare på Power Circle.

En framtida elektrifiering av varu- och godstransporter är inte bara en omställning för åkerier och logistikföretag. Leverantörer och operatörer av laddinfrastruktur behöver utveckla teknik och affärsmodeller. Samhällsplanerare behöver ge utrymme för en tillfredsställande mängd laddinfrastruktur och elnätet ska även kunna hantera ett ökat effektbehov och nya användarmönster. För en effektiv elektrifiering behöver nyckelaktörer från alla områden ha en kontinuerlig dialog och kunskapsöverföring för att skapa de rätta förutsättningarna redan från början.

Huvudfokus för projektet ScandELivery är just att skapa nätverk för dialog och kunskapsspridning. Frågor som kommer behandlas är exempelvis ”Hur ska laddning av tunga och lätta distributionsfordon ske inom städerna och även mellan regionerna?” ”Vilka hinder upplever åkerier och logistikföretag idag för att elektrifiera?” och ”Vilken påverkan på elnätet kommer laddning ha framöver?”. Det första nätverksmötet i Power Circles regi går av stapeln 8 december och kommer fokusera på frågeställningar kring laddlösningar.

Projektet kommer att sammanställa kunskap om flera relevanta frågeställningar för elektrifieringen. Jag ser detta som ett värdefullt underlag till mitt arbete i elektrifieringskommissionen, och jag hoppas därför på ett brett deltagande i nätverken”, säger Johanna Lakso på Power Circle.  

Inom projektet kommer Power Circle även att ta fram prognoser för lätta och tunga lastbilar, samt ett flertal informativa faktablad. Projektet förväntas skapa värde för allt från fordonsindustrin till transportföretag, företag inom laddinfrastruktur, elnätsbolag och regioner och kommuner.

På projektets hemsida kommer information om träffar att publiceras >>

Om projektet

Projektledare från respektive projektpart är Johanna Barr från Power Circle, Søren Jakobsen från Dansk Elbil Alliance och Mats Larsson från IUC Syd. Projektet är delfinansierat av EU-programmet Interreg-ÖKS och genomförs mot regionen Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) under 2020 till 2022.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering