2024-01-26 05:10Pressmeddelande

Power Circle publicerar nytt faktablad om Vehicle to Grid (V2G)

En laddbar bil och framsidan på rapporten "Vad är V2G?"

Idag publicerar Power Circle sitt uppdaterade faktablad om tekniken Vehicle to Grid (V2G). Faktabladet lyfter fram potentialen och utmaningarna med V2G och ger insikter i hur tekniken kan bidra till utvecklingen av framtidens hållbara energisystem.

Vehicle to Grid är en teknik som erbjuder en revolutionerande koppling mellan transport- och energisektorn. Medan elektrifieringen av fordon, industri och samhälle ökar globalt växer också behovet av att hantera effekterna av denna stora förändring i våra elnät. V2G-tekniken möjliggör en tvåvägskommunikation och energiöverföring mellan elbilar och elnätet. Detta innebär att fordon inte bara tar energi från elnätet för att ladda sina batterier utan också kan återföra energi till nätet vid behov. Detta skapar nya möjligheter för energilagring, robusthet och förbättrad effektivitet i elnätet. 

David Mowitz, expert inom E-mobility på Power Circle, kommenterar: "Den snabba utvecklingen inom e-mobility ställer nya krav men skapar samtidigt nya möjligheter för vårt elsystem. Genom att använda elbilarnas batterier på ett mer dynamiskt sätt kan vi inte bara minska belastningen på nätet utan även aktivt bidra till energiförsörjningen under perioder av hög efterfrågan och hjälpa till att stabilisera elnätet." 

Det uppdaterade faktabladet går igenom det tekniska, legala och affärsmässiga läget för V2G, samt sammanfattar vilka projekt och initiativ som pågår inom området. Några utvecklingsområden pekas också ut, där insatser behövs för att V2G ska kunna kommersialiseras i större skala. Bland annat lyfts behovet av uppdateringar av regelverk, standarder och branschpraxis, samt behovet av digitalisering av elnätet och bättre villkor för flexibilitet och lagring generellt.  

“Utvecklingen av teknik, standarder och affärsmodeller går i en rasande fart inom V2G”, säger Anna Wolf, elsystemexpert och vice vd hos Power Circle. ”När vi gjorde vår forskningssyntes om V2X förra året insåg vi att även faktabladet var i behov av en rejäl uppdatering, då behovet av kunskapsspridning är stort inom området.” 

Även mängden forsknings- och innovationsprojekt växer snabbt inom V2G nu och Sverige har sett en betydande ökning av pilotprojekt inom området, vilket speglar det växande intresset och behovet av tekniken. Projekten, som drivs av en rad organisationer och företag, syftar bland annat till att testa och förbättra V2G-lösningar i verkliga användningsscenarier, utveckla hållbara affärsmodeller och främja samarbete mellan olika teknikleverantörer, energibolag och konsumenter. I faktabladet presenteras ett urval av dessa projekt för att ge en bredare bild av de pågående insatserna inom V2G-området i en svensk kontext. 

Power Circles mål är att intressenter från olika sektorer ska kunna läsa detta faktablad för att förstå de nya och många möjligheterna som V2G-tekniken erbjuder. Materialet syftar till att vara en kunskapsresurs för alla som är intresserade av framtidens hållbara energisystem och de roller som elbilar kan spela i elsystemet framöver. 

Johanna Lakso, VD på Power Circle, tillägger: ”Vehicle to Grid är en viktig teknik som kommer att spela en central roll i framtidens elsystem. Det är därför väldigt spännande att ta del av alla de projekt som pågår och hur utvecklingen hela tiden tar steg framåt. Detta faktablad ger en bra nulägesbild till både branschen och beslutsfattare. Nästa steg är att se över och anpassa regelverken.” Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem
David Mowitz
Expert E-mobility
David Mowitz
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transporter, laddinfrastruktur och integration i elsystemet.