2020-06-15 11:16Blogg

Digitalisering av elnätsdrift på SamspEL Arenas webinarium

Hur kan AI och machine learning användas för att göra elnätsdriften effektivare? Hur ska företag göra för att komma igång med att använda dessa verktyg i sin verksamhet? Och hur kan vi ta till vara på data från komponenterna i framtidens elnät? Det var teman som avhandlades på SamspEL Arena den 3 juni.

Med över hundra anmälda till webinariet öppnade jag förväntansfullt zoom för att hälsa välkommen till vårens SamspEL Arena med fokus på digitalisering i elnätet. För dig som inte deltog live finns hela sändningen att se på YouTube, och här nedan summerar jag kort vad jag tog med mig från föredragen och diskussionerna.

Projektet "Avancerad visualisering av spänningsstabilitetsgränser och systemsskydd baserat på realtidsmätningar" från Chalmers har i samarbete med Svenska kraftnät tagit fram metoder för att använda deep learning för att analysera spänningsstabilitet på transmissionsnätsnivå. Dessa gör det möjligt att detektera möjliga spänningskollapser på betydligt kortare tid än med dagens metoder. Metoden blir ett komplement till dagens metodik och genom att ge en indikation på vilka situationer som faktiskt är nödvändiga att undersökas vidare kan värdefull tid sparas. I projektet "Tillämpning av "deep learning" metoder på stora datamängder i elkraftsystem" från LTU används stora mängder data för att exempelvis hitta orsaker till spänningsdippar i distributionsnätet. Forskarna inom detta projekt efterfrågar mer data från branschen för att fortsätta utvecklingen av nya metoder.

För att skapa en brygga från det som sker inom akademin till näringslivet, berättade företaget Peltarion om deras syn på hur kommersiella företag kan börja arbeta med AI och machine learning. Viktiga medskick från Peltarion var att decentralisera arbetet med AI, dvs att låta de som är experter på affären lära sig använda AI som verktyg istället för att centralisera AI-arbetet i t.ex. en R&D-enhet, samt att börja med att genomföra några piloter där det finns ett affärsbehov, tillgång till data och engagerade medarbetare. Men också att inse att AI/ML är som vilket verktyg som helst, om än nytt! En ambition från oss arrangörer var att avmystifiera begrepp som big data, AI och machine learning och göra det handgripligt och det hoppas vi att vi lyckades med.

Allt fler komponenter kopplas till nätet via kraftelektronik, både på lågspänningsnivå i form av solceller och elbilsladdare, och på högre spänningsnivåer i form av större sol- och vindkraftparker, FACTS och HVDC-system. Projektet "Distribuerade fjärranslutna mätare för aktiv estimering av nätparametrar i realtid för digitala elkraftssystem" från Chalmers tittar på hur mätdata från alla dessa omriktare kan användas för att skapa ytterligare kunskap och observerbarhet i elnätet, med målet är att få större information om impedansen i anslutningspunkten vid en specifik omriktare.  I ERA-Net-projektet "LarGo! (Storskaligt införande och underhåll av applikationer i det smarta elnätet)" där bland annat KTH medverkar har de tittat på en annan aspekt av det smarta elsystemet, nämligen den att vi har allt fler komponenter med mjukvara som kommer behöva uppdateras med jämna mellanrum. Projektet har tagit fram metoder för att skapa scheman för vilka komponenter som kan uppdateras samtidigt eller inte, med motivationen att uppdateringar som inte utförs på ett planerat sätt faktiskt kan utgöra en risk för elsystemet.

Sist men inte minst fick vi höra om Ellevios arbete mot sin vision om att bli en digital DSO till 2030. Hittills har Ellevio har lyckats sänka avbrottsstatistiken med hjälp av kablifiering, och framöver är fokus för att skapa ytterligare förbättringar att gå från en reaktiv till proaktiv elnätsdrift med hjälp av stora mängder data och fjärrmanövrering. En viktig del i detta är att utrusta tusentals nätstationer med ny förmåga till mätning, styrning eller automation. Tekniken hjälper inte mycket utan människan och Ellevio konstaterade att den här resan kräver ett enormt kunskapslyft inom organisationen.

Vi på Power Circle hoppas kunna dra vårt strå till branschens kunskapsstack genom fortsatta seminarier och följer med spänning utvecklingen som sker inom både forskning och kommersiell verksamhet!

SamspEL är Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram inom elsystemområdet. Power Circle arbetar på uppdrag från Energimyndigheten med att konsolidera och sprida kunskap från programmet, bl.a. genom kunskapsportalen Framtidens Elsystem och genom att arrangera SamspEL Arena.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 80 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering