2024-05-20 14:04Blogg

Eldistribution i fokus: reflektioner från Arena Framtidens elsystem 

En AI-bild som beskriver en framtida stad med solceller, elnät och vindkraftverk.Välkommen på webinarium om framtidens distributionsnät!

Den senaste delen i seminarieserien Arena Framtidens elsystem samlade experter och intressenter för att utforska framtida utmaningar och möjligheter för distributionsnäten. Ett av de centrala inslagen var en översiktlig presentation av den nyligen publicerade syntesrapporten "Utmaningar och möjligheter för framtidens distributionsnät", som tagits fram av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. 

Diskussionerna var huvudsakligen tekniskt inriktade och visade på den komplexitet som präglar vår bransch. Det är tydligt att gränsen mellan olika frågor och områden i energisektorn blir allt mer flytande, vilket innebär att samverkan och kunskapsspridning blir avgörande för att hantera framtidens utmaningar. 

Under seminariet lyftes flera utmaningar, inklusive den växande användningen av el inom olika sektorer i kombination med varierande förbrukningsmönster från små till stora företag. Dessa faktorer förväntas påverka belastningsmönster och därmed spänningsstabiliteten i nätet. Ett annat centralt tema som diskuterades var den snabba introduktionen av nya tekniker och komponenter i distributionsnäten, såsom omriktare och elbilsbatterier. Det betonades att ökningen av variabel förnybar produktion kommer att påverka spänningsstabiliteten och därmed skapa nya utmaningar för att hantera spänningsvariationer och effektflöden i nätet. Dessutom konstaterades att den ökande användningen av el tillsammans med ändrade effektflöden kan bli en utmaning på lägre spänningsnivåer, då det blir mer komplicerat att reglera och kontrollera de mindre enheterna jämfört med de större enheterna i transmissionsnäten.  

En annan framträdande diskussionspunkt under seminariet var de möjligheter som uppstår genom att kombinera artificiell intelligens (AI) med analytiska modeller för att hantera den ökande osäkerheten och komplexiteten i energisystemet. Genom att öka insynen och observerbarheten i våra elnät, exempelvis genom användningen av digitala tvillingar och prognostiska verktyg, kan vi effektivare förutse och lösa problem som uppstår. Detta blir allt viktigare i takt med den växande användningen av elbilar och variabla förnybara energikällor. 

Slutligen betonades vikten av sektorskopplingar och samarbete över olika delar av energibranschen. Genom att dela kunskap och resurser kan vi effektivisera och stärka våra elnät samtidigt som vi möter de utmaningar som kommer med den snabba teknologiska utvecklingen.  

 

Missade du webinariet? Inspelningen går att se i efterhand här.  

 Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem