2021-08-26 13:32Blogg

Spännande event och konferenser att se fram emot i höst

Sommaren närmar sig sitt slut och vi står inför en höst fylld av intressanta träffar. Vi är många som längtar efter att återigen kunna ses på plats för att diskutera och nätverka och vi kan konstatera att det under hösten inte enbart planeras för digitala träffar utan även fysiska event samt hybridevent.

The Energy Transistion Outlook 2021 - 1 september, digitalt
Hur har pandemin påverkat politiska ambitioner och har energiomställningen skyndats på? DNV presenterar årets Energy Transistion Outlook med de viktigaste slutsatserna på ett event med både industrirepresentanter och politiska beslutshavare som får reflekterar kring vad det innebär för energiomställningen de kommande åren. Läs mer här

Laddinfrastruktur för elektrifierade lastbilstransporter? - 1 september, digitalt
På detta frukostseminarium presenterar Power Circle ett nytt faktablad om elektrifierade transporter och Volvo lastvagnar ger en introduktion till behovet av samverkan mellan logistik- och elnätsbolag vid utbyggnaden av laddinfrastruktur. Läs mer här

Kraft 2021 – En ny spelplan för elförsörjningen - 2 september, digitalt
Svenska kraftnät bjuder in till en eftermiddag med presentationer och samtal kring det faktum att energiomställningen och elektrifieringen är här – samtidigt. Programmet handlar till stor del om hur spelplanen för elförsörjning ritas om till följd av den höga förändringstakten som nu pågår. Läs mer här

Inblick i energisystemen i Kina, Japan och Sydkorea - 9 september, digitalt
Energimyndigheten håller ett direktsänt seminarium kring vilka lärdomar vi kan dra av utveckling och utmaningar inom elektrifiering, batterilagring, vätgas och CCS i Kina, Japan och Sydkorea. Läs mer här

SPARK Conference - 14-15 september, hybridevent
Denna konferens under två dagar anordnas i London i mitten av september, men är även tillgänglig digitalt. Paneldiskussioner hålls kring energiomställningen med teman som till exempel COP26, energipolitik, förnybar energi, flexibla elnät och infrastruktur för elfordon. Läs mer här

Grönt ljus 2030 - 22 september, digitalt
Utifrån temat elektrifiering av resor och transporter ges en resultatrapportering kring utsläppen från transportsektorn och av elektrifieringen av fordonsflottan. Detta följs av ett antal fördjupade sessioner kring olika ämnen kopplade till temat och de resultat som presenteras. Läs mer här

Intercharge Network Conference 2021 - 22-23 september, hybridevent
ICNC21 vill ge svaret på vilka åtgärder som krävs här och nu för att nå en mogen marknad för laddning av elfordon till år 2025. Under två dagar finns möjlighet att lyssna till presentationer av internationella experter kring e-mobilitet, delta i workshops samt nätverka. Läs mer här

Frukostseminarier: Smart integration av förnybart - 22/9, 29/9 & 6/10, digitalt
Power Circle, tillsammans med Sustainable Innovation och tre Länsstyrelser, anordnar frukostseminarier med fokus på regionala dialoger. De tre seminarierna handlar om hur vi hanterar den stora omställningen av energisystemet, hur vi bygger ett elsystem med en hög variabel elproduktion och hur användarsidan kan bidra till att balansera elsystemet. Läs mer här

Webinarium: Digitalisering och efterfrågeflexibilitet - 23 september, digitalt
Energiforsk bjuder in till ett webinarium kring vikten av att nyttja efterfrågeflexibiliteten hos slutkunden för att kunna möta de utmaningar ett allt mer komplext elsystem innebär. Läs mer här

5th E-Mobility Power System Integration Symposium - 27 september, hybridevent
Samtal kring de utmaningar som uppstår av det ökade effektbehovet laddning av elfordon ger upphov till, samt hur dessa utmaningar kan hanteras med hjälp av förnybar elproduktion i elsystemet. Läs mer här

11th Solar & Storage Integration Workshop - 28 september, hybridevent
När andelen variabel elproduktion fortsätter öka blir också nyttan av lagringsmöjligheter i elsystemet allt större. Denna workshop fokuserar på just integration av lagringssystem i elsystemet och dess möjligheter att jämna ut obalanser mellan utbud och efterfrågan. Läs mer här

20th Wind Integration Workshop - 29-30 september, hybridevent
Workshop kring storskalig implementering av såväl landbaserad som havsbaserad vindkraft i elsystemet. Framtidsprognoser, smarta elnät och erfarenheter från tidigare vindkraftsprojekt är några av utgångspunkterna för workshopen. Läs mer här

#Arenaenergi - ett år före valet - 6-7 oktober, digitalt
Energiminister Ander Ygeman bjuds in tillsammans med representanter för de övriga riksdagspartierna för att diskutera kring energifrågan och vilka politiska beslut som krävs för att övriga aktörer ska kunna driva på energiomställningen. Läs mer här

UK-Nordic EV Hub -12 oktober, digital
Power Circle arrangerar en heldagskonferens med samtal och erfarenhetsutbyten kring elbilsutvecklingen i Sverige, Norge och Storbritannien. Läs mer här

SvD Energy Summit - 12 oktober, Stockholm
Under dagen bjuds det på samtal kring omställningen mot ett klimatsmart samhälle, med diskussioner kring viktiga frågor som flexibilitet, kapacitet och elektrifiering. Nyckelpersoner inom energibranschen berättar om båe framtidsvisioner och konkreta lösningar på de utmaningar vi står inför. Läs mer här

Vind 2021 - 20 oktober, hybridevent
Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen, med utställningshall och seminarieprogram. Läs mer här

Roads to the future 2021 - 26 oktober, Uppsala
Utifrån temat ”Charging from all perspectives” arrangerar Swedish Electromobility Centre en heldagskonferens kring senaste forskningen och tekniken inom e-mobility. Konferensen riktar sig mot forskare, studenter och övriga branschintressenter.

Fossilfri konkurrenskraft – nu genomförs färdplanerna - 27 oktober, Stockholm och digitalt
I slutet av oktober anordnas en heldagskonferens med fokus på hur genomförandet går av de färdplaner som de senaste åren tagits fram för olika branscher inom ramarna för Fossilfritt Sverige. 

Di Energi 2021 - 17 november, hybridevent
Samtal kring energisystemets framtida utformning, energipolitik och megatrenderna globalt såväl som regionalt. Bland talarna hittar vi en bred branschrepresentation och dagen avlutas med frågestund i ”heta stolen” med energiminister Anders Ygeman.
Läs mer här

KTH Energy Dialogue 2021 - 18 november, hybridevent
KTH Energy Platform anordnar sin årliga konferens kring hur vi hållbart ställer om våra städers energisystem. Konferensen samlar akademi med politiska beslutsfattare och representanter för industrisektorn. Läs mer här

Elnätsdagen - 18 november, digitalt
Energiföretagen anordnar elnätsdagen som riktar sig mot personal och företagsledning i elnätsföretag, samt service- och entreprenadföretag, konsulter och andra som vill följa utvecklingen inom elnätsbranschen. Dagen kommer handla om nätens kapacitet när elektrifieringen leder till allt mer behov samt att mer variabel elproduktion förs in i systemet. Läs mer här

Di Stora Mobilitetsdagen 2021 - 7 december, Stockholm
En dag som kommer handla om mobilitet, framtid och digitalisering med samtal kring hur bilföretagen ser på framtidens mobilitet, laddinfrastruktur för elfordon och utmaningar kring batteriframställning. Läs mer här

London EV Show - 7-9 december, hybridevent
I början av december går London EV Show med internationella talare och stor utställningshall som även är tillgänglig virtuellt. Fokus under konferens ligger på den enorma potential som finns inom e-mobility. Läs mer här


Ämnen: Event

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta