2019-09-27 06:45Nyheter

Projektnytt - Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar

null

Projektet "Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar", som Power Circle driver tillsammans med forskare från RISE och Uppsala Universitet samt ett antal partnerföretag, har nu nått halvtid. Preliminära resultat från en intervjustudie och simuleringar visar att nya komponenter kan skapa utmaningar i nätet, samt att osäkerheter kring nya tekniker och affärsmodeller behöver överbryggas för att skapa förtroende för dessa.

Syftet med projektet är att undersöka hur lokala energilager i form av batterier kan bidra till att lösa problem som kan uppstå i framtidens elnät. Projektet kommer bland annat att utvärdera hur integration av småskalig produktion av solel och laddning av elfordon kan ske med hjälp av lokala batterilager ur ett tekniskt, ekonomiskt och aktörsperspektiv.

Intervjustudien har påbörjats med syfte att se vilka utmaningar nätbolagen står inför idag och hur de ser på nya tekniker som exempelvis batterilager. De preliminära resultaten visar att utmaningarna varierar mellan olika typer av nät och olika områden. Till exempel ser många bolag förtätningar och kapacitetsproblem inom det egna nätet som störst utmaning, medan andra har börjat se utmaningar kopplade till stora solcellsanläggningar i svaga landsbygdsnät.

Gemensamt för företagen är att det finns en medvetenhet om kommande problematik, och även ett intresse för nya tekniker, men att det saknas resurser och incitament till att driva nya projekt. Fokus ligger till största del på den dagliga driften, snarare än på framtiden. Att elnätsbolagen mäts på avbrottstider (och därmed är relativt riskaversiva) verkar också hindra nya tekniker och flexibilitetslösningar eftersom de inte vågar lita på tillgängligheten för dessa.

Pilotstudier ökar visserligen kunskapen om nya tekniker, men nätbolagen efterfrågar även resurser för att implementera nya tekniker i större skala. Dessutom behöver elnätsregleringen bli bättre på att ge incitament och uppmuntra ny teknik och innovativa projekt.

Minskande lastfaktor i simuleringarna

Den andra delen av projektet fokuserar på att modellera och simulera olika scenarier för framtida utmaningar i elnätet, samt att utvärdera hur batterilager i elnätet kan bidra till att lösa dessa problem. Tre fallstudier kommer att göras med nätmodeller som byggs upp inom projektet – ett mindre landsbygdsnät, ett nät i tätort samt ett nät på en ö med begränsad förbindelse till fastlandet. Den första delen av studien har fokuserats på landsbygdsnätet, samt på modellering av kundbeteenden i olika framtida scenarier med mer elbilar och solceller i nätet.

Tre framtida scenarier för kundbeteenden har modellerats hittills och jämförts med ett bascase. I det ena scenariot skaffar alla kunder elbil, i det andra solceller och i det tredje kombineras solceller och elbilar. I grafen visas att variationerna i last ökar i de framtida scenarierna, utan batterilager. Topplasten ökar exempelvis i elbilscenariot. Grafen visar också att antalet underspänningstimmar ökar i de framtida scenarierna. Inga problem med överspänning uppstår dock, förmodligen beroende på att det är relativt små solcellsanläggningar som simulerats (5 kW).

I grafen visas basfallet med röd, elbilscenariot med orange och solelscenariot i blått. Det kombinerade scenariot syns inte i figuren då det ligger under de övriga. Tabellen visar minimal och maximal förbrukning över året, samt medellastfaktorn, eller utnyttjandegraden, vilken minskar i alla framtida studerade scenarier.

I nästa steg så kommer projektet att fokusera på att bygga upp modeller för hur batterier kan integreras på olika ställen i lokalnäten och utvärdera vilken effekt det får. Även kostnaden för en lösning med batteri jämfört med traditionell nätutbyggnad kommer tas fram.

Resultaten från detta förväntas vara klara i maj nästa år.

Kontaktpersoner:

För frågor angående projektet i sin helhet samt intervjustudien, kontakta:

Anna Wolf
Power Circle
070-954 00 02

För frågor angående simuleringarna, kontakta:

Claes Sandels,
Forskare, RISE
0
10-516 59 74Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem