2018-12-12 07:10Pressmeddelande

​Nytt forskningsprojekt utvärderar nyttan med batterier i elnätet

I ett nytt projekt med fokus på batterilager i elnätet ska Power Circle, tillsammans med RISE, forskare från Uppsala Universitet samt flera företag undersöka hur lokala energilager i form av batterier kan bidra till att lösa problem som kan uppstå i elnätet i framtidens elsystem.

Projektet Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar kommer bland annat att utvärdera hur integration av småskalig produktion av solel och laddning av elfordon kan ske med hjälp av lokala batterilager på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med traditionella nätförstärkningar.

Med en ökad andel distribuerad produktion av solel, en ökad mängd laddbara fordon i systemet och mindre planerbar kraft kommer elnäten år 2040 att stå inför helt andra utmaningar än vi har idag. Samtidigt står elnäten redan idag inför stora investeringsbehov och ökade krav på leveranssäkerhet. Elnätsinvesteringar är traditionellt långsiktiga, kapitaltunga investeringar, och det finns en risk att investeringar som görs idag på 40 års sikt blir obsoleta innan deras tekniska och ekonomiska livslängd är till ända. Både av miljöskäl och samhällsekonomiska skäl är det därför viktigt att kommande investeringar i elnäten sker så resurseffektivt som möjligt och att även nya tekniker utvärderas.

- Power Circle har i tidigare projekt konstaterat att batterilager kan bidra med nätnytta innanför elmätaren hos slutkund. Nu ser vi fram emot att i nästa steg titta på de nyttor som batterier kan göra genom att erbjuda systemtjänster och bidra med en ny syn på nätförstärkningar, säger Anna Wolf, Sakkunnig i Energisystem och Smarta Elnät på Power Circle, och projektledare.

Projektets mål är att bidra till ökad kunskap om batterilagers roll i ett framtida elsystem genom att utreda hur batterier kan bidra till att lösa framtida utmaningar i systemet med exempelvis ökad andel distribuerad produktion av solel och laddbara fordon. Inom projektet kommer också att undersökas i vilken utsträckning det är möjligt att ersätta eller skjuta upp nätinvesteringar med hjälp av ett batterilager, ur ett tekniskt, ekonomiskt och aktörsperspektiv. Projektet kommer att innefatta en omvärldsbevakning, en kartläggning av hur nätbolagen hanterar behov av förstärkningar i dag, simuleringar på olika nät och framtida scenarier samt en aktörsanalys som utreder företagens intresse och förutsättningar för att investera i lokala energilager.

Projektet “Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar” har väckt stort intresse hos våra partnerföretag, och det märks att fler och fler nu förstår att lagring och flexibilitet är nyckelkomponenter för att möjliggöra omställningen till ett helt förnybart energisystem, säger Anna Wolf.

Om Projektet Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?

Projektet drivs av Power Circle med finansiering från Energimyndigheten, Ellevio, E.ON, Ferroamp, GE, Göteborg Energi, Holtab, Jämtkraft, Kraftringen, Mälarenergi, Ngenic, Nilar, Nilsson Energy, NorthVolt, Trollhättan Energi, Vattenfall och Öresundskraft. Projektet genomförs i samverkan med RISE, Uppsala universitet, och North Volt utöver finansiärerna. Projektet startar i december 2018 och pågår i 18 månader.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 70 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem