2023-02-15 07:00Nyheter

Sweden Flex – en möjlig innovationsplattform

Att ställa om energisystemet är centralt på flera sätt för att vi ska lyckas med klimatomställningen. Samtidigt står energisystemet inför en historisk transformation med flera utmaningar. Sustainable Innovation, Power Circle och Linköpings universitet ser här en stor potential för flexibilitet och nya tjänster. Vi är därför glada över att tillsammans ha blivit beviljade medel till en förstudie med målet att skapa ett nytt strategiskt innovationsprogram – Sweden Flex.

Energisystemet har en nyckelroll i klimatomställningen. Elbehovet i Sverige förväntas minst dubbleras fram till 2045, vilket gör att samhället blir alltmer beroende av el. Samtidigt omformas energisystemet i grunden och blir mer distribuerat, integrerat och med en större andel variabel elproduktion. En snabb, hållbar och resurseffektiv omställning av elsystemet är därför en förutsättning för att lösa utmaningen med produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser.

Det är av yttersta vikt för både industri, samhälle och transportsektor att energisystemet levererar el under årets alla timmar utan avbrott. För att uppnå ett välfungerande och driftsäkert elsystem är flexibilitet är en förutsättning. Utan flexibilitet kan även framtidens elsystem komma att överdimensioneras vilket skulle leda till onödiga investeringar i både produktionskapacitet och elnät.

– Här ser vi en stor potential till resurseffektivisering av hela energisystemet, och en möjlighet att snabbare nå samhällets klimatmål. Vi är därför väldigt glada över att få chansen att utveckla ett av framtidens strategiska innovationsprogram, säger Lina Groth, projektledare på Sustainable Innovation.

Sustainable Innovation, Power Circle och Linköpings universitet har just startat en förstudie inom ramen för Impact Innovation där målet är att ta fram ett upplägg för en ny strategisk innovationsplattform. På samma sätt som telekombranschen en gång utvecklades, står nu energisystemet inför ett paradigmskifte i och med den snabba digitaliseringen och utvecklingen inom bland annat energilager.

– Vi vill accelerera utvecklingen, och skapa bättre förutsättningar för implementeringen av ny teknik. Genom denna satsning kan vi kraftsamla kring viktiga frågor för elsystemet samtidigt som vi skapar innovationer av världsklass, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

– Vi kommer att samla aktörer från industri, näringsliv, akademi och myndigheter för att diskutera utmaningar, nya möjligheter, policyfrågor och framtida projekt. Både svenska och internationella aktörer är välkomna att delta, säger Louise Ödlund, professor i energisystem vid Linköpings universitet.

Läs mer om Impact Innovation här >>Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem