2022-12-14 08:30Pressmeddelande

Är potentialen för flexibilitet större än vi trott? – Ny kartläggning ute

När elsystemet förändras uppstår nya situationer som behöver hanteras, och ökad flexibilitet ses idag ofta som en möjlig lösning för framtiden. Men finns flexibiliteten tillgänglig redan nu och är potentialen större än vi trott? Idag släpper Power Circle en ny kartläggning som går igenom befintliga studier om flexibilitet. Kartläggningen ger indikationer på att många tidigare studier missat eller underskattat potentialer inom flera områden.

Elsystemet står inför en stor omställning, och med det kommer nya utmaningar. Samtidigt har nyfikenheten på flexibilitet gjort att flera nya teknologier testats de senaste åren. Sverige har nu flera pågående lokala och nationella marknadsplatser för flexibilitet och stödtjänster, och fler elnätsbolag testar dynamiska nättariffer och olika villkorade avtal. Jämsides utvecklas tekniken för att aggregera och frigöra flexibilitet med hjälp av digitalisering.

Power Circle har utifrån tidigare studier kartlagt den teoretiska flexibilitetspotentialen från energilager, flexibel produktion med tyngdvikt på vindkraft och solkraft samt efterfrågeflexibilitet från hushåll och service, fordon och industrier. Kartläggningen baserar sig huvudsakligen på befintliga svenska studier och exjobb på området.

– Det vi ser är flera exempel på att nyare studier handlar om potentialer som inte finns med i de bredare summeringarna av flexibilitetspotentialer. Till exempel har industrin inte ansetts lämplig att delta med de snabbare frekvensregleringsprodukterna, något som redan görs idag. Andra exempel är att flexibilitet från solkraft sällan tagits med, säger Johanna Barr, expert på Power Circle.

Det är vanskligt att summera de olika potentialuppskattningar som gjorts i studerat referensmaterial eftersom de är gjorda utifrån olika antaganden, men Power Circle ser att det redan idag finns en teoretisk potential på flertalet GW flexibilitet som vårt system skulle kunna dra nytta av för att hantera ansträngda situationer i elsystemet.

– Det är tydligt att potentialerna vida överstiger de behov som finns idag. Vi kan jämföra med dagens volymkrav för Svenska kraftnäts frekvensregleringsprodukter, som ligger omkring 0,5 GW. Exempelvis skulle bara den vindkraft som finns installerad i systemet idag ensam kunna leverera tre gånger så mkt FFR som behövs, säger Elham Kalhori, projektledare på Power Circle.

Kartläggningen går också igenom de olika utmaningar som flexibilitet kan bidra till att lösa; effektbrist, kapacitetsbrist, variationshantering och frekvensreglering. Därefter har olika flexibilitetsresurser mappats mot behoven. Översikten visar att de allra flesta resurser kan bidra med flexibilitet i form av effekt för frekvensreglering, vid effektbrist eller vid nätkapacitetsbrist. Det är mer utmanande att hantera variationer på längre sikt där alternativen är mer begränsade, se analys nedan. 

– Nästa fråga är hur stor den ekonomiska flexibilitetspotentialen är, det vill säga hur mycket flexibilitet som finns tillgänglig vid en viss nivå av ersättning. Vi behöver också börja realisera den flexibilitet som redan finns tillgänglig genom att fortsätta utveckla marknaderna så att de är bättre anpassade för den flexibilitet som digitaliseringen möjliggör, säger Johanna Barr expert på Power Circle

Sammanfattningsvis visar kartläggningen att den teoretiska potentialen för många resurser är större än vad vi tidigare trott, nu behövs incitament för att frigöra och nyttiggöra flexibilitet, samt vidare studier som undersöker hur de olika flexibla resurserna och systembehoven kan samverka på marknaderna.

Läs hela studien här: www.powercircle.org/kartlaggning_flexibilitet.pdf

Ta del av presentationen från seminariet här: www.powercircle.org/kartlaggning_flexibilitet_PPT.pdfOm Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.