2023-05-17 06:00Pressmeddelande

Kommersiella transporter behöver ladda smart

En lastbil på väg i solnedgång samt en bild på rapportens försättsblad.

I en ny rapport om efterfrågeflexibilitet från kommersiella transporter konstateras att smart laddning redan idag är en förutsättning för att kommersiella transporter ska kunna elektrifieras. Modelleringar visar även att laddeffekten kan reduceras kraftigt, och hela 68 procent i det studerade fallet med tolv fordon på en terminal. Dessutom finns ytterligare potential att sälja flexibilitetstjänster från fordonen.

I takt med att transportsektorn ställer om och det elektrifierade modellutbudet av såväl lätta som tunga lastbilar blir allt större, växer behovet av att bygga ut laddinfrastruktur på depåer och terminaler. Baserat på insikter från intervjuer med aktörer inom branschen står det klart att det redan idag finns ett behov av att implementera smarta laddlösningar.

– Laddstrategier som balanserar effektuttaget mellan olika laddare på en terminal för att minska effektbehovet är något som de flesta överväger, och för många är detta rent av en förutsättning för att kunna elektrifiera över huvud taget då det är svårt att få tillräcklig effekt från elnätet, säger David Mowitz expert på emobilitet hos Power Circle.

Inom ramen för projektet har Power Circle gjort en enkel modell av en terminal med tolv distributionsfordon som alla har relativt lång nattvila. Modellering visar hur smart laddning, genom relativt enkel styrning, kan erbjuda kraftigt reducerade effektbehov och ekonomiska besparingar för transportbolag för såväl elhandel som elnätsabonnemang.

– Det vi ser i resultaten är att laddeffekten kan mer än halveras samtidigt som olika kostnader kan minskas med i storleksordningen 20–30 procent beroende på strategi, säger Hampus Thuresson ansvarig för statistik på Power Circle.

I komplement till kostnadsbesparingar pekas i studien också på möjligheten att tjäna pengar genom att sälja sin flexibilitet till elsystemet. Här finns flera möjligheter att delta med sin flexibilitet både på lokala flexibilitetsmarknader som hanterar flaskhalsar i nätet och på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader som håller systemet stabilt och i balans. För kommersiella transporter ses de korta flexprodukterna som mer attraktiva då de inte påverkar laddbehovet i samma utsträckning.

– Under 2022 har vi sett ovanligt höga priser på stödtjänstmarknaderna vilket har gjort att de aktörer som hunnit införa smart laddinfrastruktur, ibland i kombination med ett batterilager, har kunnat tjäna en hel del pengar medan fordonet står still. Detta blir en extra intäkt till verksamheten som också bidrar till att finansiera den omställning som vi behöver göra bort från fossila bränslen, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

Studien visar också att det krävs samarbete mellan flera aktörer i värdekedjan för att realisera potentialerna. Det innebär nya roller för aktörerna men också helt nya kontaktytor mot aktörer som man tidigare inte arbetat med. Samtidigt behövs en acceptans och förståelse för flexibilitet i hela logistikkedjan.

– Det finns i dagsläget inte något större intresse av att flytta leveranser i tid för att optimera laddningen, därför har vi i studien utgått från den flexibilitet som finns tillgänglig när fordonet ändå står still. I de fall vi studerat finns en ändå en betydande möjlighet till flexibilitet, men den kan komma att minska i framtiden om fordon börjar köra fler skift, säger David Mowitz expert på emobilitet hos Power Circle.

Slutsatsen blir att smart laddning för såväl lätta som tunga lastbilar inte bara är en teknisk möjlighet, utan också en ekonomisk möjlighet. Med rätt förutsättningar kan smart laddning bidra till att optimera energianvändningen och minimera kostnaderna för transportbolagen och samtidigt bidra till ett mer robust och resurseffektivt elsystem.

Läs rapporten ”Efterfrågeflexibilitet från kommersiella transporter”


Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

David Mowitz
Expert E-mobility
David Mowitz
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transporter, laddinfrastruktur och integration i elsystemet.
Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.