2023-05-05 09:22Pressmeddelande

Ny syntesrapport undersöker Vehicle to Everything

Bilar laddar vid laddstolpar och en bild på framsidan av den nya syntesrapporten Forskning och utveckling av V2X i Sverige.

Idag lanseras syntesrapporten Forskning och utveckling av V2X i Sverige, som tagits fram av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. Rapporten syftar till att ge en översikt över dagens frågeställningar och forskning inom området Vehicle to Everything, eller bidirektionell laddning.

Begreppet V2X kan ha olika betydelse beroende på sammanhang. I denna syntes har forskning och innovation kring dubbelriktad laddning undersökts, det vill säga teknik och affärsmodeller för att kunna både ta emot och leverera el från elbilen till omgivande system. Smart laddning och V2X är viktiga komponenter för att minska belastningen på elnätet från elbilsflottan och frigöra tjänster till elsystemet. Tekniken har stor teoretisk potential att bidra med många nyttor i elsystemet, exempelvis att optimera situationen för bilägaren bakom mätaren, hantera flaskhalsar åt lokalnätsägaren, erbjuda flexibilitet till balansansvarig eller bidra med frekvensreglering och andra stödtjänster till elsystemet. För att tekniken ska kunna rullas ut i stor skala behövs dock forskning och innovation, och i den nya syntesrapporten undersöks både forskningsläget, samt vilka hinder och barriärer som behöver överbryggas för att realisera V2X.

Resultaten visar att det finns flera exempel på pilotprojekt och tester runt om i världen, och även i viss mån i Sverige, men att det fortfarande finns en del knäckfrågor att lösa för en storskalig, kommersiell implementering. De flesta deltagare i denna studie tror att tekniken kommer börja komma på plats inom 1–5 år, men åsikterna skiljer sig åt där vissa tror att bilen kommer bli en naturlig del av energisystemet som ska bidra med så mycket nytta som möjligt, medan andra anser att bilen enbart ska användas för sitt primära syfte – det vill säga transport.

 - Syntesrapporten baseras på en litteratur- och intervjustudie med verksamma forskare, aktörer från näringsliv och offentlig sektor, som tillsammans bidragit till att ta fram en översiktlig bild av forskningsområdet idag – och vilka insatser som behövs framåt. Det kommer bli väldigt spännande att följa utvecklingen av V2X under de närmsta åren med tanke på alla forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår inom akademin och industrin på området, berättar Jesper Werneskog, projektledare på Power Circle och författare till syntesrapporten

V2X är ett brett forskningsområde som idag innefattar forskning inom flera olika discipliner. I syntesrapporten kategoriseras den befintliga forskningen in under ett antal tematiska delområden inom fältet och generellt kan konstateras att teknikfrågor tidigare tagit mycket plats, men att allt fler projekt nu börjar ta affärsmodeller, beteendefrågor och utredning av lagar, policys och utveckling av kompatibla standarder i beaktning.

En åsikts som lyftes bland flera respondenter i intervjustudien är också just att det inte främst är mer forskning på enskilda utmaningar eller på teknikutveckling som behövs för att tekniken ska kunna rullas ut. Det som är mest efterfrågat är istället storskaliga pilotprojekt och/eller kommersiella projekt i stor skala inom näringslivet för att testa teknik och affärsmodeller i verkligheten.

- Generellt verkar Sverige ha goda förutsättningar för att utveckla området V2X med forskning i framkant inom flera områden, så väl som en väletablerad industri med både fordonstillverkare, laddoperatörer och relativt välutvecklade marknader för flexibilitet och stödtjänster, säger Anna Wolf, Vice vd och elsystemexpert på Power Circle och författare till syntesrapporten. Vi hamnar dock på efterkälken vad gäller större pilotprojekt och demonstrationer på området, och här finns ett stort behov av större satsningar framöver.

Läs syntesrapporten här.

Denna syntesrapport är framtagen inom ramen för Sprida SamspEL, Power Circles stödprojekt för spridning och nyttiggörande av resultaten från SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram som avser Energimyndighetens insatser för FoI på elsystemområdet. Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av tidigare syntesrapporter som tagits fram av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten.Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem
Jesper Werneskog
Tidigare anställd
Jesper Werneskog
Arbetar med frågor om framtidens elsystem genom olika projekt och aktiviteter.