2022-09-12 05:00Pressmeddelande

Ny rapport kring effektbehovet från elektrifierade transporter

Elektrifieringen av transportsektorn är ett faktum. Till år 2030 kan mer än varannan ny lastbil som säljs vara elektrisk och detta kommer ställa krav på såväl laddinfrastruktur som elnät. Power Circle publicerar nu en rapport med scenarion över utvecklingen av elektriska lastbilar i ÖKS-regionen, vilket behov av laddinfrastruktur som kommer finnas för dessa fordon samt en analys av vilken påverkan de kan få på elnätet. 

De kommande åren spås en exponentiell ökning av elektriska godstransporter. Elektriska lätta lastbilar kan redan idag vara ett konkurrenskraftigt alternativ och elektriska tunga lastbilar för regionala transporter finns på marknaden idag, samtidigt som vi ser hur lastbilar för de tyngsta och längsta transporterna testas i olika projekt. De scenarion som presenteras i rapporten visar att drygt 30 % av den lätta lastbilsflottan i Skåne är eldriven 2030 och 18% av de tunga lastbilarna, eller i faktiskt antal: 32 000 laddbara lätta lastbilar och 2 400 laddbara tunga lastbilar på el. Andelarna av lastbilsflottan på el är i samma storleksordning för både Västra Götaland och Halland. Detta kommer medföra ett behov av en storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur med en kombination av olika typer av laddning: på depå, semi-publikt och publikt.

Analysen visar att majoriteten av den laddinfrastruktur som behöver byggas de närmsta åren består av laddpunkter med lägre effekter i depåer. För lätta lastbilar, samt tunga lastbilar i lokal och regional trafik, laddas nämligen majoriteten av energin i depå över natten. För fjärrtransporter blir den publika laddningen viktigare och genom de regionala elektrifieringspiloterna har det nyligen beviljats stöd till totalt 44 laddstationer inom ÖKS-regionen. En stor andel av laddinfrastrukturen kommer behöva byggas i och omkring städer, såsom Göteborg, Malmö och Helsingborg vilket kommer få en påverkan på elnätet i form av ökade effektuttag. Totalt uppskattas det tillkommande effektbehovet i Skåne till cirka 300 MW, med en tydlig effekttopp under eftermiddag kväll. Detta kan jämföras med Skånes nuvarande totala effektbehov på 2500 MW.

- I rapporten vi nu publicerar visar vi olika scenarion över effektbehov utifrån olika sätt att ladda. Analyser över effektbehovet som framtidens elektriska godstransporter kommer ge upphov till är viktiga för att förstå förutsättningarna för en elektrifiering motsvarande de volymer som prognoserna pekar på och för att hindra att elnätens kapacitet bromsar upp omställningen mot elektrifierade transporter. Därför är det också viktigt framåt att fortsätta ta fram och förfina denna typ av analyser” säger Hampus Thuresson, projektledare på Power Circle.

Samtidigt som lastbilarna elektrifieras, elektrifieras även personbilarna och industrin, vilket leder till ökade effektbehov för samhället i stort. Med smart laddning kan dock effekttopparna sänkas, till fördel för både den enskilda fastigheten eller transportbolaget och elsystemet. Det finns idag aktörer på marknaden som utvecklar smarta laddlösningar för kommersiella transporter, som tar hänsyn till både tillgång till effekt, elpris och som även öppnar upp möjligheten att sälja frekvensreglering på Svenska kraftnäts balansmarknader.

- I ljuset av de rådande elpriserna är det viktigt att lyfta att elektrifiering fortfarande kan vara lönsamt, men att möjligheten att vara flexibel blir allt viktigare. De senaste åren har behovet av smart laddning främst handlat om att nyttja elnätskapaciteten på bästa sätt, men idag blir det minst lika viktigt att kunna anpassa laddning efter elpris. säger Johanna Barr, expert och vice vd på Power Circle.

De kommande åren är det viktigt att incitament för smart laddning utvecklas, samt att olika lösningar testas i praktiken för att hitta vägar framåt som fungerar och kan integreras i logistiksystemen som helhet.

Se en sammanfattande film och läs rapporten om Effektbehovet från elektrifierade transporter  här.

Rapporten är framtagen inom projektet ScandELivery. Projektet är delfinansierat av EU-programmet Interreg-ÖKS och har genomförts mot regionen Öresund-Kattegatt-Skagerrak under 2020 till 2022. Läs mer om ScandELivery och vilka tidigare publikationer som gjorts inom projektet här.


Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.