2021-12-16 12:18Pressmeddelande

Nytt faktablad om elvägars möjligheter

I den bredd av lösningar som kommer krävas för att nå Sveriges transportpolitiska mål till 2030 kan elvägar spela en viktig roll för flera olika typer av transportflöden. Elvägar har tidigare främst diskuterats som en lösning för elektrifiering av tunga transporter, men möjligheten finns för fler fordonsslag att nyttja tekniken. Faktabladet beskriver vart tekniken befinner sig idag, hur elvägar kan användas och vilka fördelar som finns med tekniken.

Sedan 2013 har det pågått flera piloter och demonstrationer av elvägar i Sverige där olika tekniker testats. I dagsläget ligger den största utmaningen kring elvägar i att få tekniken lönsam. Trafikverkets analys visar på att en utbyggnad av elvägsinfrastruktur inte vore samhällsekonomiskt lönsam med anledningen att nyttjandegraden skulle bli för låg. Studien utgår dock enbart från att tung transport nyttjar infrastrukturen, trots att andra fordonsslag också skulle kunna inkluderas.

– Vi ser att elvägstekniken lämpar sig för fler applikationer och fordonsslag än vad statliga utredningar har kikat på. Flera nyttor som elvägar bidrar till ger större effekt om fler än lastbilar kan använda infrastrukturen. Detta är något vi lyfter fram i faktabladet, säger Simon Lundqvist, projektledare på Power Circle.

Med elvägar fås dynamisk laddning där fordon kan ta emot och lagra energi i farten. Detta öppnar upp möjligheten för högre nyttjandegrad av fordonen. Jämfört med enbart batteridrift och depåladdning kan nyttjandegraden av en lastbil öka med en faktor fem om elväg används. Storskalig implementering av elvägar skulle även minska behovet av batterier och ge betydande reducering av koldioxidutsläpp givet en koldioxidfri el-mix.

Elvägstekniken är inte begränsad till att enbart kunna användas till dynamisk laddning i det publika vägnätet. En intressant fördel med tekniken är att den även kan nyttjas till statisk laddning i depåer eller terminaler och då bidra till automatisering och platsbesparing. Även lokala vägar i exempelvis industriområden där fasta flöden med hög volym transporteras har bra förutsättningar för elväg.

Energibehovet för elvägar jämfört med batteridrift med stationär laddning bedöms vara likvärdigt, men effektbehovet kan skilja sig stort. En utmaning med elvägar är att laddning inte kan skjutas i tid utan sker momentant då fordonen körs. För att tillgängliggöra flexibilitet gentemot elsystemet undersöks möjligheter att prioritera laddning till de fordon som har störst behov samt anpassa laddningseffekten efter elnätets kapacitet. Effektuttagen för elvägsinfrastruktur blir även geografiskt utspridda, vilket kan vara fördelaktigt för integrationen i elsystemet.

Vi har under en tid sett en väldigt stor utveckling kring elektrifierade fordon och idag är cirka hälften av alla nyregistrerade bilar laddbara. Elvägar kan komplettera den infrastruktur vi börjat bygga ut och vi borde fortsätta utforska nya användningsområden, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

De kommande åren förväntas även elektrifieringen av såväl lätta som tunga lastbilar ta fart. För att en storskalig implementering av elväg ska bli verklighet krävs att inblandade aktörer som samhällsplanerare, teknikleverantörer fordonstillverkare och användare samarbetar. Nästa steg från statens sida är en pilotsträcka mellan Örebro och Hallsberg, samtidigt kommer regionala initiativ och lokala behov bidra till fortsatt utveckling av teknik och affärsmodeller.

Läs faktabladet om elvägar här


Faktabladet är framtaget av Power Circle inom projektet ScandELivery, ett Interreg-finansierat projekt med fokus på elektrifieringen av varu- och godstransporter. Mer information om projektet ScandELivery finns på Power Circles hemsida.

 

 

 

 Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Simon Lundqvist
Tidigare anställd
Simon Lundqvist
Arbetar med frågor om e-mobilitet och smart laddning genom olika projekt och aktiviteter