2022-10-18 04:30Pressmeddelande

Ny syntesrapport undersöker resilient och trygg elförsörjning

Idag lanseras syntesrapporten Resilient och trygg elförsörjning, som tagits fram av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. Rapporten syftar till att ge en översikt över dagens frågeställningar och forskning på området, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt behovsområden för framtida forskning. 

Det svenska energisystemet genomgår just nu stora förändringar. Samtidigt som samhället elektrifieras förändras också produktionsmix och användarmönster, vilket leder till nya utmaningar för att säkerställa tillräcklighet, elsystemets stabilitet och elens kvalitet. Elnätets komponenter digitaliseras och kopplas upp, vilket skapar nya möjligheter – men också nya sårbarheter. Samtidigt påverkas Sverige av händelser i vår omvärld, såsom klimatkris, den globala pandemin och den pågående invasionen av Ukraina. 

– Elsystemet är under utveckling och får en alltmer central roll i vårt samhälle. Syntesrapporten baseras på en intervjustudie och enkätstudie med verksamma forskare och aktörer från näringsliv och offentlig sektor, som tillsammans bidragit till att ta fram en översiktlig bild av forskningsområdet idag – och vilka insatser som behövs framåt, berättar Jesper Werneskog, projektledare på Power Circle och huvudförfattare till syntesrapporten.  

Området resilient och trygg elförsörjning är ett brett forskningsområde som idag innefattar forskning inom flera olika discipliner. I syntesrapporten kategoriseras den befintliga forskningen in under ett antal tematiska delområden inom fältet:  

 • Digitalisering av elnäten 

 • Tillförlitlig design och drift 

 • Systemets tillräcklighet 

 • Prediktivt och optimerat underhåll 

 • Säker informationshantering 

 • Cybersäkerhet  

 • Samhällsviktig infrastruktur.  

I rapporten ges också en kartläggning av identifierade svenska större projekt och satsningar. Vidare ger syntesrapporten en överblick av finansiärer av dagens forskning på området. 

I syntesrapporten har också fem behovsområden för framtida forskning identifierats:  

 • Resilient och trygg elförsörjning i ett elektrifierat och digitaliserat samhälle 

 • Systemperspektiv och tillräcklighet 

 • Drift och underhåll av elnätet 

 • Informations-, kommunikations- och cybersäkerhet 

 • Utveckling av modellverktyg och testbäddar.  

Trots kartläggningens tekniska fokus har flertalet frågor inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning identifierats under arbetets gång, då det finns både ekonomiska, juridiska och beteendemässiga dimensioner av ett tryggt och resilient elsystem. Utöver renodlade forskningsbehov lyfts även kompetensförsörjning som ett viktigt tema framåt. 

Som ett led i syntesarbetet, och i Energimyndighetens fortsatta arbete för framtida satsningar på området, har också ett dialogmöte genomförts tillsammans med forskare från identifierade forskningsmiljöer, behovsägare från näringslivet och myndigheter. Vid dialogmötet – som samarrangerades av Power Circle och Energimyndigheten, och tog avstamp i syntesrapportens resultat – diskuterade parterna vilken forskning som behövs framåt och vilka förutsättningar som behövs för att tillgodose forskningsbehoven. 

Arbetet med syntesrapporten påbörjades i december 2021, sedan dess har omvärldsläget förändrats drastiskt och arbetet med en resilient och trygg elförsörjning har blivit än mer aktuellt. Vi på Power Circle tycker därför att det känns viktigt att ha bidragit med en översiktlig sammanställning av området, och att ha kunnat identifiera framtida behov, säger Johanna Barr, elsystemexpert och vice vd för Power Circle. 

Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av tidigare syntesrapporter som tagits fram av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Jesper Werneskog
Tidigare anställd
Jesper Werneskog
Arbetar med frågor om framtidens elsystem genom olika projekt och aktiviteter.