2021-11-29 13:20Pressmeddelande

Nytt branschöverskridande projekt ska lägga grunden för en storskalig elektrifiering av transportsektorn

Elektrifieringen ställer höga krav på en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur som i sin tur behöver ske harmoniserat med både elsystem och elnät. Projektet “Ett elsystem för elfordon” leds av Energiforsk och har målsättningen att förstå vad en storskalig elektrifiering av Sveriges fordonsflotta innebär, samt ta fram konkreta åtgärdsförslag för att stötta utvecklingen. Inom ramen för projektet ska Power Circle, tillsammans med Sweco, ta fram scenarier för eldrivna personbilar, lastbilar och bussar på nationell och regionnivå.

Målet med projektet är ta ett samlat grepp om utvecklingen av laddinfrastruktur, elsystemet och elnäten för att säkerställa elektrifieringen av fordonsflottan till 2030. Med hjälp av nya scenarier som tar hela vägtransportens utveckling i hänsyn samt ny kunskap om körmönster och laddstrategier, kommer behovet av laddinfrastruktur och effekt uppskattas, för att förstå när och var flaskhalsar kan uppstå i elnätet.  Projektet kommer utifrån detta analysera och föreslå lösningar och åtgärder om krävs för att fordonsflottan ska samspela med elsystemets nya förutsättningar och behov.

Power Circle släppte 2018 en nationell prognos för laddbara lätta fordon till år 2030 som vid tiden var och till stor del är idag den prognos som visar på den mest progressiva utvecklingen. Flera starka åtgärder för ett ökat tempo i elektrifieringen har tagits från både näringsliv, samhälle och politik sedan 2018 och nu har dessutom elektrifiering av tyngre fordon tagit fart.

Genom ELIS, Power Circles statistikdatabas för laddbara fordon och laddinfrastruktur, har vi kunnat följa utveckling av den elektrifierade fordonsflottan som visat sig hittills gå snabbare än vad prognosen säger, framförallt när det kommer till utvecklingen för elbilar kontra laddhybrider, säger Simon Lundqvist, projektledare på Power Circle.

Tidigare prognoser och scenarier har speglat den nationell utvecklingen, men utvecklingstakten för eldrivna fordon kommer skilja sig beroende på lokala faktorer, varpå en stor del av arbetet består av att definiera olika geografiska och demografiska typ-områden med avseende på elektrifieringstakten.

För att inte elnätet ska bli en begränsande faktor för elektrifieringen av fordonsflottan behöver vi förstå hur elektrifieringstakten kan se ut inte bara nationellt, utan även på regional och lokal nivå. En spännande utveckling i detta projekt är därför att vi kommer ta fram scenarier för olika typregioner i landet. säger Johanna Barr, expert på Power Circle.

Projektet, Ett Elsystem för Elfordon, leds av Energiforsk och pågår under två år från hösten 2021 till 2023. Projektet utförs av Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Profu, Sweco, Power Circle och Energiforsk. Projektet vänder sig till el- och nätbolag, fordonstillverkare, transportföretag, operatörer av kollektivtrafik, utrustningstillverkare/leverantörer, parkeringsbolag, fastighetsägare, trafikförförvaltningar, stadsplanerare, statliga myndigheter, politiker, m.fl.

Läs mer om Power Circles del i projektet här, eller projekt i sin helhet via EnergiforskOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Simon Lundqvist
Tidigare anställd
Simon Lundqvist
Arbetar med frågor om e-mobilitet och smart laddning genom olika projekt och aktiviteter