2021-02-18 05:30Pressmeddelande

Nytt faktablad reder ut begreppet smart laddning

Det är lätt att prata om varandra när begreppet smart laddning används. Samtidigt pekas smart laddning i studie efter studie ut som nödvändigt för en lyckad elektrifiering. Därför har Power Circle sammanställt ett faktablad som reder ut vad som menas med smart laddning och hur det kan bidra till ett flexibelt och robust elsystem.

Laddningen är en central del i övergången till elektrifierade fordon. Samtidigt kan en snabb introduktion av elfordon som laddar med full effekt direkt vid anslutning skapa mycket utmanande effekttoppar för elsystemet och göra laddningen onödigt dyr. Genom smart laddning kan elfordonen bli en del av lösningen och bidra till minskade kostnader för både användaren, nätägare och samhället.

Laddning kan vara smart på flera olika sätt. Grunden är möjligheten till att flytta laddningen i tid. Att anpassa laddningen efter användarens behov som avresetid eller fastighetens elnätsabonnemang kan därför anses smart. Om det är ekonomiskt fördelaktigt för användaren skulle laddningen även kunna anpassas efter andra yttre parametrar som elsystemet.

Idag är det vanligast att smart laddning förekommer på användarens eller fastighetens nivå, även om inte heller dessa tjänster ännu är fullt utvecklade och standard vid installation. Det vi ser behövs framåt är att laddningen också optimeras efter elsystemet, säger Johanna Barr, expert på Power Circle.

Power Circle släpper idag ett faktablad som delar upp smart laddning i fyra olika nivåer. För varje steg uppåt i trappan vägs användarens behov i större och större grad ihop med elsystemets behov:

Nivå 1 – Laddning med smarta inställningar
Nivå 2 – Smart laddning inom verksamheten
Nivå 3 – Smart laddning för elsystemet
Nivå 4 – Optimerad smart laddning

På nivå tre börjar laddningen ta in omgivande prissignaler från elsystemet som ett rörligt elpris eller en varierande elnätstariff. För att uppnå detta är det viktigt att korrekta prissignaler som på ett bra sätt speglar situationen i elsystemet når fram till den uppkopplade enhet som styr laddningen.

Idag är det många som varken har rörligt elpris eller en elnätstariff som varierar över dygnet. Här ser vi att branschen kan göra mycket för att utveckla affärsmodeller och erbjudanden som är attraktiva för kunden så att de ska vilja vara flexibla, säger Simon Lundqvist, projektledare på Power Circle.

Förutom att ladda smart kan elfordonen även bidra med tjänster till elsystemet. På fjärde nivån optimeras laddningen mot flera behov, styrsignaler, marknader och tjänster. En förutsättning för att kunna sälja tjänster från elfordon är att många bilar aggregeras samman i större bud eller så kallade virtuella kraftverk. I teorin behövs omkring 500 bilar för att komma upp i en volym om 1-2 MW enligt en studie från IRENA. Samtidigt gör dagens marknadsdesign och regelverk att inte den fulla flexibilitetspotentialen hos elfordon kan utnyttjas.

I faktabladet sätts ljuset på de tekniska förutsättningarna samt behovet av incitament för varje nivå. För att kunna ladda smart krävs på alla nivåer en uppkoppling. Det finns också ett behov av fortsatt digitalisering av elsystemet, utvecklade marknader för flexibilitet och stödtjänster, förenklad modell för aggregering och kanske viktigast: tydligare incitament för när det faktiskt är smart att ladda.

Smart laddning kan bli en win-win för både användaren och elsystemet. Tekniken finns att köpa på marknaden. De närmaste åren behöver incitamenten förbättras så att användarna ser värdet i att deras elfordon blir en del i framtidens elsystem, säger Johanna Lakso, VD på Power Circle.

Läs faktabladet här >>Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Simon Lundqvist
Tidigare anställd
Simon Lundqvist
Arbetar med frågor om e-mobilitet och smart laddning genom olika projekt och aktiviteter