2023-06-12 05:45Pressmeddelande

Nytt projekt ska utveckla affärsmodeller för aktivering av flexibilitet

Nytt projekt om flexibilitet och flexibilitetsmarknader i UppsalaProjektbild, Uppflex

Den ökande elektrifieringen, med både ökad elanvändning, fler flexibla kunder och nya kunder med mycket stort effektbehov i elsystemet, ställer allt högre krav på elnäten och på resurseffektivitet i energisystemet. Flexibilitet är en nyckel för att alla resurser ska användas mer effektivt i energisystemet. Nya prissignaler genom lokala flexibilitetsmarknader, bilaterala avtal och nya affärsmodeller kan bli möjliggörare för att förverkliga de stora teoretiska flexibilitetspotentialer som finns. Uppsala universitet startar nu, tillsammans med Vattenfall Eldistribution, STUNS, Uppsala kommun och Power Circle, ett nytt projekt för att utveckla och testa olika affärsmodeller för aktivering av flexibilitetsresurser och efterfrågeflexibilitet. 

Projektet UppFlex - ett samlat (aktörs-) grepp om kapacitetsutmaningen i Uppsalaregionen, ska samla de deltagande aktörernas erfarenheter från den lokala flexibilitetsmarknaden som funnits i Uppsala under fyra vintersäsonger med start inom projektet CoordiNet och som nu fortsätter som Uppsala flexibilitetsmarknad. Projektet UppFlex kommer att arbeta vidare med att utveckla olika typer av affärsmodeller avseende flexibilitet. Projektet förväntas även öka kunskapen om dessa aktörers drivkrafter och hinder att, var och en på sitt sätt, bidra till att frigöra mer flexibilitet i Uppsalaregionen. 

UppFlex genomförs i samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, vilket innebär att projektet tar såväl affärsmässiga- och tekniska villkor som olika nyckelaktörers behov och preferenser i beaktande. Inom projektet kommer både nya, innovativa affärsmodeller att utvärderas parallellt med bilaterala avtal, elnätstariffer och olika typer av bud på flexibilitetsmarknader som kan frigöra flexibilitet. Som ett led i utvecklingsprocessen är syftet även att öka kunskapen om privata, kommersiella och offentliga aktörers förhållningssätt till kapacitetsbristen i elnäten, flexibilitetsleverantörers och aggregatorers drivkrafter och hinder att vara en del av lösningen. 

Vi vill bygga på kunskapen från den lokala flexibilitetsmarknaden i Uppsala och bidra till att frigöra mer flexibilitet till Uppsalaregionen. Genom samverkan mellan olika organisationer och discipliner finns här en fantastisk möjlighet att skapa affärsmodeller som fungerar både i teori och praktik, berättar Cajsa Bartusch Kätting, projektledare för Uppflex och docent vid Uppsala universitet. 

Projektet är ett viktigt steg i att göra de i dagsläget väldigt teknokratiska flexmarknaderna mer tillgängliga för fler aktörer. Att Den unika interdisciplinära och tvärsektoriella konstellationen i projektgruppen ger goda förutsättningar att få affärsmodeller som både är inkluderande och tillämpliga i praktiken, vilket ger ett viktigt bidrag till marknaden. Affärsmodellerna kommer att kunna testas mot helt andra perspektiv än brukligt, och därmed förhindra att forskningen utvecklar teoretiskt förankrade modeller som dock inte är tillämpbara i praktiken. 

– I omställningen till ett mer flexibelt energisystem är det viktigt att elnätet deltar, säger Yvonne Ruwaida, projektledare för projektet för Vattenfall Eldistribution.  Med nya affärsmodeller kommer energiresurser kunna användas på ett sätt som optimerar användningen av dessa och av energisystemet. Vi ser det här projektet som en viktig för att frigöra potentiell flexibilitet och därigenom kunna släppa in fler kunder snabbare.  

En av erfarenheterna från CoordiNet Uppsala är att de befintliga tjänsterna på flexibilitetsmarknaden inte lyckats nå laddinfrastruktur. Projektet har därför ett särskilt fokus på laddinfrastruktur, men även på energigemenskaper och aggregatorer som flexibilitetsleverantörer, eftersom dessa grupper inte har nåtts med affärsmodellerna på flexibilitetsmarknaden inom CoordiNet i Uppsala. 

– UppFlex tar ett nytt grepp om flexibilitetsfrågan med fokus på aktörer som varit svåra att nå, och genom tvärsektoriell samverkan och ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Vi ser fram emot att samarbeta i denna unika konstellation för att frigöra mer flexibilitet, säger Anna Wolf, vice vd på Power Circle och medverkande i projektet. 

Projektet UppFlex finansieras av Energimyndigheten och pågår mellan den 1 april 2023 och den 31 mars 2024. 

För mer information, se projektets hemsida här eller kontakta Cajsa Bartusch Kätting, docent vid Uppsala universitet och huvudprojektledare för UppFlex.
Mobil: 070 527 43 27
Epost: cajsa.bartusch@angstrom.uu.se 

 


Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem