2022-03-21 09:00Pressmeddelande

Power Circle medarrangör till Energy ConFusion 2022

Elektrifieringen i ljuset av klimatkrisen: tänker vi tillräckligt stort? Det är temat på årets Energy ConFusion, som anordnas i Skellefteå den 1–2 juni. Konferensen fäster stor vikt vid ett nyskapande koncept som utgår från utmanande diskussioner, publikinteraktion och engagemang med deltagarna i centrum. Energy ConFusion 2022 arrangeras av North Sweden Cleantech i samarbete med Power Circle, och anmälan öppnar idag. 

Vi står mitt i en revolutionerande omställning till ett elektrifierat och hållbart samhälle – en omställning som sätter hård press på vårt elsystem och kräver innovation, samarbete, nya affärsmodeller och en storskalig kompetenshöjning. Omställningen utmanar inte minst vår förmåga att föreställa oss framtiden: att våga ompröva gamla sanningar om energipriser, energiflöden och vem som tar vilken roll när gränserna mellan energi, transport och industri suddas ut och ritas om.   

– Elektrifieringen innebär att energisektorn står inför en stor omställning, och den engagerar hela tiden flera branscher och aktörer som behöver dela kunskap och nätverk, våga tänka nytt tillsammans och hitta nya sätt att samverka. Därför är vi på Power Circle glada att gå in som medarrangörer till årets Energy ConFusion, och få testa ett nytt spännande konferensformat som bjuder in till samtal och interaktion, säger Anna Wolf, elsystemexpert och tf. vd för Power Circle. 

Energy ConFusion 2022 går av stapeln den 1–2 juni i Skellefteå. Under de två dagarna samlas aktörer från flera olika branscher, offentlig sektor och framtidens nya innovativa bolag, som tillsammans utgör den nya energibranschen.  Med utgångspunkt i den elektrifieringsvåg som nu sker i norra Sverige kommer vi tillsammans föra en utmanande och framåtsyftande dialog om den stora omställningen som en hållbar elektrifiering medför. 

Programmet är uppdelat på två dagar, där den första dagen utgår från ett nyskapande koncept med publikdrivna seminarier med utmanande paneler och stort fokus på interaktivitet, engagemang och diskussion. Under konferensens andra dag bjuds publiken in till studiebesök hos regionens innovativa industriaktörer. 

– Skellefteå står just nu mitt i en unik samhällsomvandling, tack vare Europas största industrietablering som har accelererat Skellefteås och norra Sveriges roll i den gröna omställningen. Under konferensen kommer vi diskutera hur allt detta påverkar det nationella elsystemet, men också erbjuda en möjlighet att göra studiebesök på plats hos de nya industriaktörerna. Att samarbeta med Power Circle är inspirerande och bäddar för riktigt spännande dialoger, säger Sanna Orellano, Energy cluster manager på Skellefteå Science city. 

Elektrifieringen i ljuset av klimatkrisen: tänker vi tillräckligt stort? 

Konferensens första dag utgår från ett program i tre block, som tar avstamp i centrala frågor för utvecklingen av framtidens elsystem. Varje block inleds med paneler som inspirerar deltagarna till att utmana föreställningarna om var vi är på väg med elektrifieringen, och hur långt vi kan komma. Därefter tar publiken över, och driver diskussionen framåt genom dialog och utbyte av perspektiv.  

Konferensdagens första block tar avstamp i vidden av framtidens elsystem. Idag står norra Sverige inför en total samhällstransformation när 1000 miljarder kronor investeras i nya industrier som ska möjliggöra Sveriges gröna omställning. En omfattande elektrifiering är helt avgörande för att lyckas, men har vi förstått omfattningen av elektrifieringen när omställningen rullar ut från norr och ner i resten av landet? Vilka fler industrier kommer elektrifieras, nu och i framtiden? Är det möjligt att försörja ytterligare elintensiv industri, eller är det “fullt”? Och vilka regioner står på tur med att följa i norra Sveriges fotspår? 

Dagens andra block tar sikte på vad som händer i elsystemet när kraftflödena riktas om, och kartan för Sveriges elkonsumtion vänds upp och ner. Framtidsprognoserna för Sveriges energibehov har gått från 200 till 300 (kanske till och med 500!) TWh, men vad behöver hända i elsystemet fram till år 2045 för att klara den massiva ökningen av energiöverföring - och den geografiska förflyttningen av elbehovet? Hur hanterar vi kapacitetsutmaningarna i närtid, och kan vi komma att ställas inför nya? Och hur ska vi tillgodose det ökade produktionsbehovet i hela landet? 

Under dagens tredje och sista block riktas fokus mot de nya lösningarna och innovationerna som är kritiska för att klara klimatomställningen, och vilka premisser som krävs för att möjliggöra dem. Hur vågar vi tänka om och skapa förutsättningar för disruption, nya innovationer och idéer - samtidigt som vi ger marknadens aktörer tillräckligt stabila spelregler för att våga investera? Vilka roller spelar energibranschens, industrins och transportsektorns olika aktörer idag, och vilka roller behöver de ha i framtiden? 

Om Energy ConFusion 2022 

Anmälan till konferensen öppnar idag. Partners till Power Circle får rabatt om de anmäler sig med en länk som tillhandahålls av kansliet. 

Energy ConFusion är en innovativ mötesplats och konferens för en hållbar framtid. Konferensen arrangeras årligen som ett tvådagarsevent i norra Sverige, och tar avstamp i publikdrivna diskussioner om elektrifiering och smarta energilösningar som möjliggör den gröna omställningen. 

Energy ConFusion 2022 arrangeras av North Sweden Cleantech  i samarbete med Power Circle.  

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform som stödjer affärsutvecklingen av bolag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Satsningen genomförs och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Vakin, Bostaden, Umeå Kommunföretag, RISE Processum, Skellefteå Science City, Arctic Business, Uminova Innovation och Kompetensspridning i Umeå. Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem
Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.