2022-06-27 09:13Pressmeddelande

Power Circles vd i regeringens elektrifieringsråd

Regeringen har beslutat att tillsätta ett elektrifieringsråd. Rådet ska vara rådgivande till regeringen och ska stödja genomförandet av regeringens elektrifieringsstrategi. En av de utsedda ledamöterna är Power Circles vd Johanna Lakso.

Regeringen beslutade om Elektrifieringsstrategin i februari i år och en av åtgärderna i strategin var att inrätta ett elektrifieringsråd.

Inom ramen för sitt uppdrag ska Elektrifieringsrådet: bidra till ökad samsyn och förankring av den övergripande inriktningen för elsystemets utveckling, utgöra en plattform för bred samverkan vid genomförandet av vissa åtgärder i elektrifieringsstrategin och stödja regeringens arbete med att utvärdera förutsättningarna för elsystemet att utvecklas i takt med behoven samt tydliggöra behov och insatser som görs eller planeras i olika delar av samhället som kan bidra till en gynnsam utveckling.

– En fortsatt och utvecklad strategisk samverkan på nationell nivå behövs för att säkerställa ett helhetsperspektiv och ett effektivt genomförande av elektrifieringsstrategin, samt för att bidra till att samhällets aktörer, från bland annat den offentliga som privata sfären, drar åt samma håll. Här kommer Elektrifieringsrådet att spela en avgörande roll, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Elektrifieringsrådets uppdrag gäller för perioden 22 juni 2022 till den 31 december 2024. Energiministern, som är rådets ordförande, har utsett 20 ledamöter för perioden 22 juni 2022–15 juni 2023, bland dem Johanna Lakso, vd för Power Circle.

– Vi behöver accelerera elektrifieringen för att nå klimatmålen. Jag ser fram emot att i Elektrifieringsrådet bidra med vår kunskap om hur ny teknik och innovativa affärsmodeller kan bidra till en snabb energiomställning, säger Johanna Lakso.

Övriga ledamöter i Elektrifieringsrådet är:

• Åsa Pettersson, vd Energiföretagen
• Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi
• Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige
• Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv
• Annika Roos, vd Jernkontoret
• Maria Sunér, vd Svemin
• Jonas Hagelqvist, vd IKEM
• Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna
• Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
• Markus Wråke, vd Energiforsk
• Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
• Mattias Bergman, vd Mobility Sweden
• Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande SKR
• Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall

Regeringen har även utsett generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket samt Norrbottens landshövding till ledamöter i Elektrifieringsrådet.

Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida.Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem