2022-04-20 12:37Pressmeddelande

Nytt faktablad om lokala flexibilitetsmarknader

I februari 2022 lade regeringen fram en nationell strategi för elektrifiering, som framhäver att förmåga till flexibilitet ska byggas in i elsystemet – och att elkonsumenterna själva ska kunna vara delaktiga i att leverera flexibilitet. Detta möjliggörs bl.a. genom implementeringen av lokala flexibilitetsmarknader, som är temat för Power Circles nya faktablad. 

I det historiska elsystemet har investeringar i nya elledningar varit det främsta verktyget för att skapa flexibilitet i elnätet. I dagens elsystem kan flexibilitet tillgängliggöras på flera sätt, bl.a. genom tillfälliga effektförändringar från så kallade flexibilitetsresurser. För att på ett teknikneutralt och effektivt sätt kunna använda sig av ett stort antal flexibilitetsresurser i nätdriften har lokala flexibilitetsmarknader utvecklats och testats under de senaste åren.  

– Det har varit väldigt intressant att göra denna kartläggning över de svenska lokala flexibilitetsmarknaderna. Gemensamt för marknaderna är att de behöver växa i omfattning, men för att lyckas med detta behöver olika barriärer överbryggas. Ökad kunskap hos potentiella marknadsdeltagare är ett centralt behov framåt, säger Elham Kalhori, projektledare på Power Circle och huvudförfattare till faktabladet. 

I Sverige finns det idag lokala flexibilitetsmarknader i sex geografiska regioner, som har olika bakomliggande behov av flexibilitet. I vissa regioner – såsom Stockholm, Uppsala och Skåne – behöver kapacitet frigöras i regionnäten, för att kunna tillgodose den ökande elkonsumtionen. I andra regioner – såsom Gotland och Västernorrland/Jämtland – behövs flexibilitet framförallt för att kunna mata ut den stundtals stora kraftproduktionen i nätet. 

De lokala marknaderna har i huvudsak varit öppna under vintersäsongen, från november till mars, då flexibilitetsbehovet är som störst. Utfallet på marknaderna skiljer sig åt, både mellan marknader och mellan säsonger. I faktabladet beskrivs de olika marknadernas förutsättningar, produkter och regler, vilka aktörer som kan delta på marknaderna och deras incitament till att medverka, samt hur marknadsprocessen går till. Dessutom ges en överblick över marknadernas utfall från säsongerna 2020/2021 och 2021/2022. Slutligen ger faktabladet en översikt över kritiska områden för marknadernas utveckling framåt. 

– Vi har sedan en tid tillbaka sett ett ökande intresse för flexibilitet, både från potentiella köpare och leverantörer, men det är ett komplext område med många aktörer som behöver samverka och hitta en gemensam strategi för hur marknaderna ska utvecklas på bästa sätt för alla inblandade. Därför tror vi att det här faktabladet är ett viktigt bidrag till branschen, säger Anna Wolf, elsystemexpert och tillförordnad vd för Power Circle. Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.