2022-04-12 05:30Pressmeddelande

Stark tillväxt av elbilar under årets första kvartal

32 642 fler laddbara fordon har introducerats på Sveriges vägar under årets första kvartal och det totala antalet har nu nått över 340 000 stycken. Intresset för rena elbilar har rusat och antalet nyregistreringar uppgick under Q1 till 18 499. Även elektrifieringen av tunga lastbilar fortsätter i snabb takt och elektriska lastbilar är nu nära 100 stycken till antalet.

Regeringen aviserade i mars att 3,9 miljarder kronor skjuts till kassan för klimatbonusen under 2022 – en tydlig signal som visar vikten av att omställningen av fordonsflottan fortsätter i hög takt. Nyregistreringarna av laddbara fordon fick en stark start under årets första kvartal. Totalt har det laddbara fordonsbeståndet hittills i år ökat med 32 642 fordon, vilket är dubblering jämfört med utvecklingen under Q1 2021 då beståndet ökade med 16 200. Sett till antal står elbilar för den största ökningen med 18 499 under 2022, vilket motsvarar en ökning av elbilsbeståndet med hela 17 %.  Första gången som elbilar hade en högre andel av nyregisteringar än laddhybrider var i mars 2021 och trenden fortsätter: Mobility Sweden rapporterar att nära 54 % av alla registrerade fordon i år var laddbara och elbilar stod för 32 % av dessa samtidigt som siffran för laddhybrider var 24 %. Sverige ligger dock fortsatt långt efter Norge där OFV (Opplysningsrådet for Veitrafikken) rapporterar om utveckling i rekordtakt och att hela 86 % av nyregistrerade personbilarna under Q1 varit rena elbilar.

”Det kommer bli spännande att följa utvecklingen under 2022 då vi redan nu ser en betydligt högre omställningstakt jämfört med motsvarande period förra året” säger Hampus Thuresson, projektledare på Power Circle.

På lastbilssidan ökade antalet laddbara lätta lastbilar med 10 % under Q1 och är nu 9 292 till antalet. En ännu starkare utveckling har skett av antalet elektriska tunga lastbilar som nu uppgår till 95 stycken, en ökning med 22 stycken under 2022. Regeringen har beslutat om att ge ut ekonomiskt stöd för att skynda på elektrifieringen av tunga transporter ytterligare. I mars öppnade utlysningen för regionala elektrifieringspiloter där 1 543 miljoner finns utlysta och vi kan därmed förvänta oss en fortsatt intressant utveckling inom detta fordonssegment. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd kommer fattas av Energimyndigheten under juni 2022. Antalet elektriska bussar är nu över 700 stycken, flest registrerade, 277 stycken, finns i Västra Götaland.

Den fortsatt starka utvecklingen av elfordon leder till att utvecklingen av laddinfrastruktur blir allt viktigare. ACEA presenterade i mars en analys att det inom EU behövs 14 000 nya laddpunkter per vecka för att klimatmålen om 55 procent sänkta utsläpp till 2030 ska kunna nås. I Sverige uppgår nu antalet registrerade publika laddstationer till 2 689 och antalet laddpunkter till 14 575 enligt den nationella databasen Nobil. För att öka utvecklingstakten kommer fortsatta stöd via exempelvis klimatklivet vara viktiga samt att ledtiderna för utbyggnaden kortas. Regeringen presenterade i februari elektrifieringsstrategin där proaktivt arbete för effektiv utbyggnad av nätkapacitet och laddinfrastruktur lyfts upp.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar, mc och bussar) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. Verktyget uppdaterades under 2021 och för att det enkelt att få en snabb överblick över den nationella statistiken eller för enskilda län och kommuner. Statistiken är presenterad i sju olika vyer med grafer och genom att klicka på graferna kan användaren välja att se statistik på års- eller månadsbasis, att se utvecklingen för en enskild fordonstyp eller laddpunkter för en särskild effektnivå. All data bakom graferna kan laddas ned i csv-format och även själva vyerna kan laddas ned som pdf och ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.

Du kan se utdrag ut statistiken på www.elbilsstatistik.se. För information eller för att beställa statistiken i sin helhet, kontakta:

Hampus Thuresson, projektledare, Power Circle AB
 +46 (0)70 221 18 16,  hampus.thuresson@powercircle.orgOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.