2023-01-23 06:30Pressmeddelande

2022 ett nytt rekordår för laddbara fordon

När året summeras ser vi sett till antal fordon rekordstora ökningar av laddbara personbilar, lätta och tunga lastbilar samt elbussar. Året avslutades med en toppnotering av antal nyregistrerade elbilar som i december uppgick till över 18 000. Antalet laddpunkter ökade under året med närmare 3 900 och en fortsatt utbyggnad är nödvändig för att laddinfrastrukturen inte ska bromsa elektrifieringen av transportsektorn.

Transportsektorn elektrifierades i rekordtakt under 2022. För drygt ett år sedan passerades milstolpen 300 000 laddbara fordon och när vi nu summerar året har antalet ökat med 140 000 vilket innebär att totalt 450 000 laddbara fordon rullar på vägarna. Antal laddbara fordon i trafik har ökat med i genomsnitt 11 700 fordon varje månad under 2022, vilket är 1 500 fler i månaden än 2021. Ökningarna varje månad har varit relativt jämna, med undantag för december som sticker ut med totalt 22 131 nya laddbara fordon.

Om vi utesluter laddhybriderna innebär december månad även ett rekord på 18 121 nya elbilar, det är 57 % fler nyregistreringar än den tidigare toppnoteringen från november 2022 då antalet nyregistrerade elbilar var 10 920. Även laddhybriderna, som haft en nedåtgående trend, visade på en stark ökning under december månad med totalt 8 100 nyregistreringar. Detta innebar att hela 76 % av de nyregistrerade personbilarna under december månad var laddbara. Sett över hela året var motsvarande siffra 55 % vilket kan jämföras med Europa där ACEA rapporterar att andelen nya personbilar som var laddbara inom EU under årets tre första kvartal uppgick till 19,2 %  (10,6 % elbilar och 8,6 % laddhybrider).

Under året publicerade Power Circle inom projektet Ett elsystem för elfordon nya långsiktsprognoser över laddbara fordon, vilka finns tillgängliga via statistiktjänsten ELIS. Andelen nyregistrerade elbilar prognostiserades för 2022 till 34 %, faktiskt utfall landade på 33 %. Motsvarande siffror för laddhybrider var prognostiserad andel av nyregistreringar på 25 %, och faktiskt utfall 23 %. Sett till antal landade utfallet på 91 000 elbilar och 49 000 laddhybrider under året.

- Prognoserna tar sikte på 2030 och svårförutsedda omvärldsfaktorer som pandemi, krig i Europa och ett oroligt världsekonomiskt läge leder till effekter som gör det svårt att tolka variationer under enskilda år. Men vi ser en tydlig trend att elbilen nu är betydligt populärare än laddhybriden,  säger Hampus Thuresson Projektledare på Power Circle.

Laddbart förväntas fortsätta utvecklas starkt på personbilssidan. Mobility Swedens korttidsprognoser för 2023 visar på 65 % laddbara personbilar, där elbilar står för 40 % och laddhybrider för 25 %. På längre sikt visar Power Circles långtidsprognoser att det kan finnas cirka 3 miljoner laddbara personbilar till 2030.

Omställningen av godstransporter på väg fortsätter vara högaktuell och idag finns tunga lastbilsmodeller på marknaden för att möta behov av både lokala och regionala transporter. Elektrifieringen av tyngre fordon har accelererat under 2022 och antalet laddbara tunga lastbilar mer än tredubblades från 73 till 229 fordon. Modeller för långväga transporter demonstreras och förväntas finnas på marknaden runt 2024 vilket förväntas leda till att elektrifieringen av tunga transporter accelererar ytterligare. Till 2030 visar Power Circles prognoser att 65 % av nyförsäljning av tunga lastbilar skulle kunna vara eldrivna.

Totalt finns nu 13 270 laddbara lätta lastbilar i trafik. Nära 15 % av de nyregistrerade lätta lastbilarna under 2022 var laddbara vilket sett till antal innebar 4 828 fordon, en ökning med 57 %. Det kan jämföras med 2021 då antalet laddbara lätta lastbilar ökade med 43 % motsvarande 2 542 fordon. När det kommer till bussar ser vi redan idag hur stadsbussar i stor utsträckning upphandlas med eldrift, och även elektrifieringen av regionbussar börjar ta fart. Även antalet elbussar stod sett till antal för en rekordökning under 2022 med 254 nya bussar och totala flottan med laddbara bussar uppgår nu till totalt 918.

Under 2022 har utbyggnad av publik laddning ökat men inte i samma takt som de laddbara fordonen. Antalet publika laddpunkter ökade under året med 27 %, det innebär sett till antal 3 882 nya laddpunkter vilket är en större utbyggnad än något tidigare år. Motsvarande siffra under 2021 var 2 628 nya laddpunkter, en ökning på 23 %. Totalt finns nu 18 122 publika laddpunkter fördelade på 3 090 laddstationer varav 725 stationer erbjuder snabbladdning.

För att öka utbyggnadstakten är det viktigt att arbeta för att korta ledtiderna för anslutning till elnätet samt att det politiska stödet behålls med välriktade styrmedel som skapar förutsägbarhet för investeringar. Under året har vi sett hur politiska satsningar på utbyggd laddinfrastruktur verkställts och nya presenterats. Energimyndigheten presenterade i somras beslut om satsningar på regionala elektrifieringspiloter för 1,4 miljarder som ska resultera i totalt 139 laddstationer för tunga transporter senast hösten 2023. Den nya regeringen presenterade under november månad dessutom nya riktade satsningar på Klimatklivet samt laddning för tunga transporter.

- Framåt kommer det bli intressant att se hur förändringar i politiska styrmedel kommer påverka utvecklingen för såväl laddbara fordon som laddinfrastruktur, säger Hampus Thuresson.

När elbilen blir allt mer populär ökar också den samlade batterikapaciteten snabbt och uppskattas idag uppgå till 9 700 MWh. Det ökande behovet av elektricitet till elbilarna kan skapa utmaningar för Sveriges elsystem, samtidigt som batterilagringskapaciteten börjar komma upp i en nivå som kan skapa betydande nytta för elsystemet. Vi har sedan länge sett hur smart laddning på olika nivåer kan stötta elsystemet, från schemaläggning av när laddning sker till mer avancerad styrning där aggregerade laddstationer har kvalificerat in till Svenska kraftnäts stödtjänster och även bidragit med flexibilitet på lokala flexmarknader.

Under året har vi även noterat det ökade intresset för V2G där allt fler fordonstillverkare lanserar modeller förberedda med V2G-kompatibel teknik. Under våren arbetar Power Circle inom projektet Sprida SamspEL med att sammanställa forskningsläget kring V2G vilket kommer presenteras i en syntesrapport. Vi kommer även under 2023 fortsätta följa utvecklingen av laddbara fordon och laddinfrastruktur med spänning.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta och tunga lastbilar, mc och bussar) och ger en heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige. Genom statistikverktyget fås en snabb överblick över den nationella statistiken eller för enskilda län och kommuner.

Statistiken är presenterad i sju olika vyer med grafer och genom att klicka på graferna kan användaren välja att se statistik på års- eller månadsbasis, att se utvecklingen för en enskild fordonstyp eller laddpunkter för en särskild effektnivå. All data bakom graferna kan laddas ned i csv-format och även själva vyerna kan laddas ned som pdf och ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt. Under hösten 2022 adderades även Power Circles långsiktiga prognoser för laddbara personbilar, lätta och tunga lastbilar samt bussar till statistikverktyget.

Du kan se utdrag ur statistiken på www.elbilsstatistik.se. För information eller för att beställa statistiken i sin helhet, kontakta:

Hampus Thuresson, projektledare, Power Circle AB
+46 (0)70 221 18 16, 
hampus.thuresson@powercircle.orgOm Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.