2022-08-23 05:30Pressmeddelande

Elbilen det populäraste valet hittills under 2022

Sedan årsskiftet har över 75 000 laddbara fordon adderats till Sveriges elektrifierade fordonsflotta som nu nått över 380 000. Över 2 000 nya laddpunkter har installerats och elbilen är populärare än såväl laddhybriden som fossila motsvarigheter när det kommer till nyregistreringar.

Hittills i år, t o m 31 juli, har landets laddbara fordonsflotta ökat med drygt 75 000 fordon. Totalt rullar 384 727 laddbara fordon i Sverige varav 151 086 elbilar , 219 738 laddhybrider, 10 397 lätta lastbilar, 2 545 elmotorcyklar, 813 elbussar samt 10 397 lätta och 148 tunga lastbilar.

På personbilssidan ser vi att elbilen har varit det populäraste under året.  Nyregistreringarna uppgick till drygt 45 000, vilket är fler än nyregistreringen av såväl laddhybrider, bensinbilar och dieselbilar. Detta ligger i linje med Mobility Swedens korttidsprognos för 2022 där andelen nyregistrerade elbilar 2022 för första gången prognostiseras bli högre än andelen laddhybrider. Även Power Circles långtidsprognos visar att laddhybriden nått sin topp i och med nästa år och att försäljningen av elbilar kan vara 100 % till år 2030.

När elbilen blir alltmer populär ökar också den samlade batterikapaciteten snabbt, och uppgår idag till cirka 8 700 MWh. Det ökande behovet av elektricitet till elbilarna kan skapa utmaningar för Sveriges elsystem, samtidigt som batterilagringskapaciteten kan skapa betydande nytta för elsystemet på exempelvis Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader eller lokala flexibilitetsmarknader.

På lastbilssidan har antalet lätta laddbara lastbilar ökat med 1 964 sedan årsskiftet och uppgår nu till 10 397 fordon. Elektrifieringen av tunga lastbilar utvecklas fortsatt starkt och antalet har fördubblats under 2022. I juli fanns 148 tunga laddbara lastbilar i trafik och motsvarande siffra var vid årsskiftet 73.

Den genomsnittliga utbyggnadstakten av laddinfrastruktur har på månadsbasis varit liknande under 2022 som under 2021 och antalet publika laddstationer uppgick i juli till 2 874 med totalt 16 335 laddpunkter. I syfte att öka utbyggnadstakten har regeringen gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att analysera hur ledtider för utbyggnad av laddinfrastruktur kan kortas.

”Dessvärre har inte utbyggnadstakten av laddinfrastruktur följt med i utvecklingen av laddbara fordon – förkortade ledtider skulle därför vara en viktig del i att snabbare få nya laddpunkter på plats” säger Hampus Thuresson, projektledare på Power Circle.

Elektrifieringen av tunga transporter skapar dessutom behov av ny typ av laddinfrastruktur anpassad för godstransporter. För att adressera detta presenterades i våras stöd för regionala elektrifieringspiloter för att bygga regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för godstransporter. Under sommaren presenterade Energimyndigheten att totalt 139 laddstationer en kombinerad ladd- och vätgastankstation samt 12 vätgastankstationer beviljats stöd till en total summa av 1,4 miljarder kronor.

ELIS - Elbilen i Sverige

Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon och publik laddinfrastruktur i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar, mc och bussar) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. Verktyget uppdaterades under 2021 och för att det enkelt att få en snabb överblick över den nationella statistiken eller för enskilda län och kommuner. Statistiken är presenterad i sju olika vyer med grafer och genom att klicka på graferna kan användaren välja att se statistik på års- eller månadsbasis, att se utvecklingen för en enskild fordonstyp eller laddpunkter för en särskild effektnivå. All data bakom graferna kan laddas ned i csv-format och även själva vyerna kan laddas ned som pdf och ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.

Du kan se utdrag ut statistiken på www.elbilsstatistik.se. För information eller för att beställa statistiken i sin helhet, kontakta:

Hampus Thuresson, projektledare, Power Circle AB
 +46 (0)70 221 18 16,  hampus.thuresson@powercircle.orgOm Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.