2024-06-19 05:30Pressmeddelande

Ny rapport ger insikter om framtiden för lokal flexibilitet 

En bild från Uppsala med en inklippt rapprot som heter "Hur kan lokal flexibilitet få rum att utvecklas?"Uppflex slutrapport

Det tvärvetenskapliga samverkansprojektet UppFlex, där Power Circle deltagit, går mot sitt slut. Idag publiceras rapporten Hur kan lokal flexibilitet få rum att utvecklas?, där resultaten från projektet presenteras. Rapporten lyfter fram metoder för att frigöra flexibilitet, samt drivkrafter och hinder hos flexibilitetsleverantörer – och pekar på god potential för lönsamhet för deltagare på lokala och nationella flexibilitetsmarknader. 

Sedan ett antal år tillbaka har flera regioner i Sverige kapacitetsbrist i sina elnät. Detta problem grundar sig i olika faktorer – såsom ökad efterfrågan på eleffekt, förändrade mönster för lokal elproduktion, förändrade beteenden och användningsmönster hos kunder, och behov av upprustning av överliggande nät. I projektet UppFlex har deltagarna Vattenfall Eldistribution, STUNS, Uppsala kommun, Uppsala universitet och Power Circle undersökt erfarenhet av och potential för att hantera frigöra lokal flexibilitet. 

– Bland projektets resultat framträder ett stort intresse bland potentiella flexibilitetsleverantörer i Uppsalaregionen som vill bidra till ett hållbart elsystem – i kombination med att minska sina egna elkostnader, skapa nya intäktsmöjligheter genom deltagande på marknader och bidra till att säkra det egna framtida effektbehovet, säger Elham Kalhori, elmarknadsexpert på Power Circle och medförfattare till rapporten. 

Intäktsmöjligheter genom flexibilitet, och hur värdet av flexibilitet förhåller sig mellan olika marknader, får särskilt fokus i rapporten. Från projektets resultat framhävs vikten av koordinering mellan olika flexibilitetsmarknader för att undvika målkonflikter och konkurrens om flexibiliteten i systemet. Dessutom betonas behovet av standardisering och harmonisering av de olika marknaderna, samt mer automatisering och enklare processer, för att öka deltagandet på lokala flexibilitetsmarknader.  

Trots stort engagemang och intresse från både aktiva och potentiella marknadsdeltagare som medverkat i projektet framkommer det dock av studien att flera utmaningar fortfarande kvarstår. Dessa utmaningar inkluderar bland annat behovet av kunskapshöjning, osäker marknadsutveckling, samt möjliggörande för mindre flexibilitetsresurser att medverka på flexibilitetsmarknader. För det sistnämnda krävs utveckling av regelverk för aggregatorrollen, samt tät samverkan mellan nätägare och elnätskunderna.  

– Vår forskning och de samlade erfarenheterna understryker det kritiska behovet av fortsatt innovation och samarbete på alla nivåer för att fullt ut realisera potentialen av lokal flexibilitet. Detta är början på en större förändring som kräver konstant dialog, förståelse och vilja till samarbete mellan alla aktörer, säger Cajsa Bartusch Kätting, docent vid Uppsala universitet och huvudprojektledare för UppFlex.  

I samband med rapportsläppet lanseras även en första version av verktyget Flexkompassen; en digital guide för att hjälpa kunder att förstå vilka flexibilitetsresurser de har och hur de kan användas. Ett första utkast av Flexkompassen sprids via sociala medier för att få återkoppling på verktyget och dess användbarhet från användare. 

Läs den nya rapporten här: https://powercircle.org/lokalflex.pdf
Läs mer om Flexkompassen här: https://sunet.artologik.net/uu/test-flexkompassen 
Delta på dagens lunchseminarium: https://slutseminarium-uppflex.confetti.events/


OM PROJEKTET
 

Projektet UppFlex – ett samlat (aktörs-)grepp om kapacitetsutmaningen i Uppsalaregionen, har mellan april 2023 och juni 2024 samlat olika aktörers erfarenheter från den lokala flexibilitetsmarknaden som funnits i Uppsala under fem vintersäsonger. Projektet UppFlex har arbetat med att utveckla olika typer av affärsmodeller avseende flexibilitet och öka kunskapen om dessa aktörers drivkrafter och hinder att bidra till att frigöra mer flexibilitet i Uppsalaregionen. UppFlex har genomförts i samverkan med Vattenfall Eldistribution, STUNS, Power Circle och Uppsala kommun, och letts av forskargruppen USER vid Uppsala universitet. 

För mer information om UppFlex och dess resultat, besök projektets hemsida. Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Anna Wolf
Vice VD & Expert Elsystem
Anna Wolf
Arbetar främst med frågor om energilager, elektrifiering, systemintegration, förnybar energi och flexibilitet mellan energisystem
Elham Kalhori
Expert Elmarknader
Elham Kalhori
Arbetar med frågor om framtidens elsystem, flexibilitet och marknader.