2022-11-15 11:58Pressmeddelande

Power Circle släpper policyrapport om styrmedel för elektrifieringen av kommersiella transporter

Försäljningen av både tunga och lätta lastbilar har nu tagit fart och det är många aktörer inom energi- och transportsektorn som behöver ställa om. Behovet av kunskap om vilka styrmedel som finns är stort och därför publicerar Power Circle idag en policyrapport med en ögonblicksbild över de viktigaste styrmedlen för att accelerera elektrifieringen av lätta och tunga transporter.

Till år 2030 ska transportsektorn minska sina utsläpp med 70 %. Enligt de prognoser Power Circle tog fram i början av året kan 65 % av nya tunga lastbilar och 80 % av nya lätta lastbilar gå på el 2030. Prisparitet på total cost of ownership för tunga lastbilar är dock fortfarande en bra bit bort, och prognoserna förutsätter att det finns styrmedel som skapar incitament för investeringar i såväl fordon som laddinfrastruktur.

Idag släpper Power Circle en policyrapport med de viktigaste styrmedlen avsedda för att främja elektrifiering av kommersiella transporter. Syftet är att skapa en översikt och att adressera den spretighet som ibland upplevs inom policyområdet, men också att visa på den vikt det politiska stödet har för att skynda på omställningen.

– Innehållet är lite av ett rörligt mål, och vår rapport innehåller de styrmedel som fanns på plats i augusti 2022, men med mindre uppdateringar utifrån den nya budgeten. Rapporten ger därmed en bra överblick över nuvarande styrmedel för aktörer som vill gå över till elektriska lastbilar eller som vill bygga laddinfrastruktur, säger Hampus Thuresson, projektledare på Power Circle.

Viktiga regulatoriska styrmedel på EU-nivå är EU:s utsläppskrav för nya fordon och AFIR, som så snart det är färdigförhandlat kommer kunna spela en stor roll för utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen.

Nationellt har ekonomiska styrmedel utmärkt sig för både anskaffning av fordon, såsom bonus malus och klimatpremien, och för investeringar i laddinfrastruktur, såsom klimatklivet och de regionala elektrifieringspiloterna.

– Det är mycket positivt det avsätts specifika medel för laddinfrastruktur inom Klimatklivet i regeringens budget, samt att ytterligare en särskild satsning på laddinfrastruktur har aviserats. Vi ska dock vara medvetna om att den stora investeringen för åkerier ligger på fordonssidan. Därför är vi oroliga att den borttagna bonusen för laddbara lätta lastbilar och de föreslagna anslagen till klimatpremien kommer att sänka takten i omställningen, säger Johanna Barr, expert på Power Circle.

Branschen har nyligen lyft att stöd till inköp av fordon och till icke-publik laddinfrastruktur är de två enskilt viktigaste styrmedlen för omställningen av kommersiella transporter. Trafikanalys rekommenderade tidigare i höstas att klimatpremien förlängs till år 2026 och att anslagen höjs.  

Power Circles policyrapport belyser också hur stöden till laddinfrastruktur skulle behöva utvecklas. Exempelvis leder dagens definitioner av publik och icke-publik laddning till att utbyggnad av semi-publik laddning på exempelvis terminaler försvåras. Så även med vissa finansieringsmodeller, såsom leasing av laddinfrastruktur.

– För att stötta elektrifieringen framåt kommer det politiska stödet vara fortsatt viktigt. Vi behöver välriktade styrmedel som skapar förutsägbarhet genom långsiktiga spelregler för investeringar. Vi hoppas därför att vi kan undvika ryckiga förändringar och ser gärna att den nya regeringen utvecklar styrmedlen i dialog med oss i branschen, avslutar Johanna Barr.

Läs policyrapporten här >>Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.


Kontaktpersoner

Johanna Barr
Tidigare anställd
Johanna Barr
Arbetar främst med frågor om elektrifiering av transportsektorn, laddinfrastruktur, stödtjänster, flexibilitet i elsystemet och digitalisering
Hampus Thuresson
Statistikansvarig
Hampus Thuresson
Arbetar med frågor om e-mobilitet genom olika projekt och aktiviteter, samt vår statistik ELIS.