2024-01-15 04:30Nyheter

Power Circle kritiska till Skatteverkets tolkning

Johanna, vd står med korsade armar och ser bestämd ut.Fotograf: Jakob Svärd

Skatteverket ändrade nyligen sin beskrivning av villkoren för att få grönt avdrag för att installera batterisystem i kombination med solceller. Hushåll som installerat batterier och nyttjar dem till fler tjänster än att enbart lagra egenproducerad solel riskerar att förlora sin skattereduktion. Skatteverket ser nu över sitt nya ställningstagande och har meddelat att de återkommer med besked den 26 januari. 

– Energilager kan ge stora nyttor i elsystemet. Skatteverkets agerande skapar osäkerhet för både hushåll och företag, och det är därför helt rätt att de nu ser över sitt nya ställningstagande igen. Om myndigheten står fast vid sin nuvarande tolkning så anser vi att regeringen behöver agera i frågan, säger Johanna Lakso, VD på Power Circle. 

Power Circle påpekade redan i sitt remissvar 2020 att batterier kan fylla en mycket större roll i energisystemet än att bara öka egenproducerad el, och föreslog då en utvidgning av stödet så att det även kunde omfatta batteriinstallationer utan koppling till en solelanläggning. Regeringen valde då att inte utvidga stödet.  

Det besked som Skatteverket nu lämnat går dock ännu längre i att begränsa stödet till hemmabatterier. På Skatteverkets webbsida kan man läsa: ”Om batteriet helt eller delvis används för andra ändamål än att lagra den egenproducerade elen, är kraven för rätt till skattereduktion inte uppfyllda”. Om batteriet helt används till annat än egenproduktion så håller Power Circle med om att skattereduktion inte ska utgå enligt lagen. Men Power Circle ser ingen anledning till tolkningen att stödet utgår om batteriet även används till andra nyttor vid sidan av att öka egenproduktionen. Ordet delvis bör därmed strykas. 

– Hemmabatterier kan bidra med flera nyttor samtidigt. Utöver att öka användningen av sin egenproducerade solel kan batterierna bland annat kapa effekttoppar i det lokala elnätet eller leverera stödtjänster för ett stabilare elnät. Detta är nyttor som framtidens elsystem behöver allt mer av och då är det mycket olyckligt om Skatteverket begränsar hushållens möjlighet att vara med och bidra, säger Johanna Lakso, VD på Power Circle.

=========

Vad säger inkomstskattelagen?

Att hemmabatterier enbart får användas till lagring av egenproducerad anser vi inte framgår varken i förarbeten eller i lagen som Skatteverkets informationstext baseras på, Inkomstskattelag (1999:1229), kapitel 67, paragraf 38. 

Paragrafen lyder:

2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi som är kopplat till en sådan anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till eller, om installationen är hänförlig till en byggnad under uppförande, som ska anslutas till elnätet och där systemet bidrar till att 

a) lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och
b) öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet. 


Om Power Circle

Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.


Kontaktpersoner

Johanna Lakso
Verkställande Direktör
Johanna Lakso
Arbetar övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar med systemnytta
Isak Vencu Öhrlund
Samhällspolitik och policy
Isak Vencu Öhrlund
Arbetar med elektrifieringen ur ett policy- och samhällsutvecklingsperspektiv, samt externa relationer och remisser.